Ką veikti?

Renginiai

Mieli skautai,

Kviečiame Jus į eilinį Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimą – aukščiausią mūsų organizacijos valdymo organą, kurio metu priimami svarbiausi organizacijos sprendimai.

2023 metai pareikalavo mūsų vieningumo siekiant padėti kitiems, tačiau taip pat buvo pilni džiaugsmo ir stovyklos užpildytos vaikų šurmuliu. Nacionalinių renginių metu užsimezgusios pažintys ir plėtotos temos leido mums sustiprinti savo narių bendruomenę ir nuversti dar didesnius kalnus. Metai buvo kupini iššūkių, tačiau tikime, kad peržvelgę nuveiktus darbus, galime savimi didžiuotis!

 

Informacija apie Suvažiavimą

Data: kovo 23 diena

Vieta: KTU „Santakos” slėnis – Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras, K. Baršausko g. 59, Kaunas.

Suvažiavimo reglamentas.  

Dalyviai

Dalyvauti gali tik LS nariai, sumokėję nario mokestį už 2024 m.

Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai – kraštų seniūnai, tuntininkai, draugininkai*, jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų ir ne daugiau kaip po vieną padaliniui), pirmininkai, jų pavaduotojai, Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai. Užimantys dvi ir daugiau pareigas (pvz. Tarybos nario ir draugininko) gauna tik vieną balso teisę. Taip pat nėra galimybės dalyvaujant Suvažiavime deleguoti antro žmogaus savo antrų pareigų balsui išnaudoti.

Jei Suvažiavimo delegatai dalyvauja pagal kito skauto(-ės) įgaliojimą  reikalingą dokumentą reikia atsiųsti el. paštu: info@skautai.lt iki kovo 16 d. (imtinai).

Svečių dalyvavimas - Suvažiavime svečio teisėmis gali dalyvauti kraštų atstovai (ne jaunesni kaip 16 m.). Dalyvio mokestis – 10 eur. 

Registracija iki kovo 16 d. (imtinai). 

 

* Pagal Lietuvos skautijos Struktūrinius nuostatus draugovę sudaro 14-45 nariai, gildiją - bent 14 suaugusių narių, todėl balso teisė bus suteikta ne mažiau kaip 14 narių turinčių ir nario mokestį už 2024 m. sumokėjusių draugovių vadovams bei gildijų pirmininkams ir jų pavaduotojams. 

 

Programa

Suvažiavimo metu bus pristatyta veiklos ir finansinė ataskaita už 2023 m., Tarybos ir Kontrolės komisijos išvada apie ataskaitą ir sprendžiami kiti svarbūs klausimai. Taip pat renkami 8 nauji Tarybos nariai bei 3 nauji Etikos ir 5 Kontrolės komisijų nariai.

 

8:15

Registracija

8:30

Įvadinė sesija

9:00

Eilinio Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimo atidarymas

9:05

Sveikinimo kalbos

9:25

Prezidiumo, sekretoriato ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai

9:40

Plenarinė sesija

 

Tarybos veiklos ataskaita

LS 2023 m. veiklos ataskaita

LS 2023 m. finansinės veiklos ataskaita 

Tarybos išvados apie ataskaitas

Kontrolės komisijos išvados apie ataskaitas

10:35

Ataskaitų tvirtinimas

10:45

Kontrolės komisijos veiklos ataskaita

10:55

Etikos komisijos veiklos ataskaita

11:05

Kavos pertrauka

11:30

Plenarinė sesija

 

Suvažiavimo darbo grupės dėl Tarybos narių skaičiaus peržiūros išvada

 

LS įstatų 12.2 punkto pakeitimo svarstymas

12:00

Etikos komisijos nuostatai

 

LS įstatų 15 dalies pakeitimo svarstymas

12:35

2024-2029 m. LS strategijos pristatymas

 

2024-2029 m. LS strategijos tvirtinimas

13:30

Pietų pertrauka

14:30

Plenarinė sesija

 

Kandidatų į Kontrolės ir Etikos komisijas prisistatymas

 

Kandidatų į LS Tarybą prisistatymas

16:30

LS Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų rinkimai (su integruota kavos pertrauka)

17:15

Informacinė sesija

 

Suaugusių skautų motyvacijos ir patirties veiksnių tendencijos: 2023 m. Jubiliejinėje stovykloje vykdyto tyrimo rezultatai

 

Dokumentų svarba organizacijos veikloje

 

Čia mūsų namai

 

Pavasario šventė „Į SAULĘ!“

18:15

LS Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų narių rinkimų rezultatų paskelbimas ir tvirtinimas

18:25

Pirmasis Tarybos posėdis, Tarybos pirmininko rinkimai

18:35

Suvažiavimo uždarymas

 

Klausimai Suvažiavimui

Jeigu norite, kad Jūsų klausimai būtų įtraukti į Suvažiavimo darbotvarkę, atsiųskite suformuluotus klausimus Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkui Kasparui Vaičeliui el. paštu taryba@skautai.lt

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!

 

Kandidatavimas į LS Tarybą, Etikos ir Kontrolės komisijas.

Kandidatai į Tarybą iki kovo 16 d. el. paštu info@skautai.lt turi pateikti:

  • skautišką gyvenimo aprašymą;
  • raštu pateiktą rekomendaciją;
  • rekomendacijų tipai:
  1. iš ne mažiau kaip trijų balso teisę turinčių narių. Rekomendacijoje turi būti nurodyta išdavimo data, vieta, rekomenduojančio organizacijos nario vardas ir pavardė, rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, rekomendaciją pasirašančiojo parašas;
  2. iš Krašto vadijos. Rekomendacijoje turi būti nurodyta išdavimo data, vieta, rekomenduojantis Kraštas bei Krašto seniūno vardas ir pavardė, krašto vadijos posėdžio išrašas, įrodantis apie krašto vadijos priimtą sprendimą bei rekomenduojamo asmens vardas ir pavardė, rekomendaciją pasirašančiojo parašas.

Kandidatai į Kontrolės komisiją kovo 16 d. el. paštu info@skautai.lt turi pateikti:

  • skautišką gyvenimo aprašymą.

Kandidatai į Etikos komisiją iki kovo 16 d. el. paštu info@skautai.lt turi pateikti:

  • skautišką gyvenimo aprašymą.

 

Jei turite klausimų, kreipkitės į Administracijos skyriaus koordinatorę s. Dovile (el. paštu info@skautai.lt arba tel. nr. +37061479646).