Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-04-06

Dvasios vadų Velykiniai sveikinimai

Su šv. Velykom

Šventosios nakties žiburiai skelbia mums džiugią žinią: Jis prisikėlė, Jo čia nėra.

Broliai ir sesės,

Kristaus prisikėlimo vilties padrąsinti savo gyvenime darbuokimės, kad sugrąžintume prislopintą gyvenimo džiaugsmą ir viltį. Gyvenkime tikėjimu ir viltimi pagal savo krikščioniškąjį pašaukimą.

Tegul Kristaus prisikėlimo šventimas mus sustiprina amžinojo gyvenimo ir pergalės prieš mirtį viltimi. Tegul Viešpats mums būna gyvenimo kelią nušviečianti viltis.

Skautų dvasios vadas kun. Antanas

 

Broli, sese, atrask kas esi ir kam:)

Sveikindamas su Kristaus Prisikėlimo švente kreipiuosi laiško Efeziečiams žodžiais:

„Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana; ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“. (Ef 2, 8)

Šiaulių krašto dvasios vadas kun. Arūnas

 Broliai, sesės,

su šv. Velykom :). Visą Velykų aštuondienį skamba „Šią dieną laimingą Viešpats padarė, Džiūgaukim, kelkim linksmybes“. Tegu Jėzaus Prisikėlimo tikrovė dovanoja ramybę bei tikrą džiaugsmą.

Vilniaus krašto dvasios vadas kun. Nerijus

 

Yra viena giesmė: „Viešpats niekad nepalieka, Viešpats jėgų suteikia, Viešpats ieško trokšta susitikti, trokšta susitikti....“, o kaip aš?.. tu?.. jis?.. ji?.. Ar mes norime susitikti Jėzų, kuris tikrai gyvas ir prisikėlęs? Jei tuo netikim, anot apaštalo Pauliaus „tuščias mūsų tikėjimas“ mes neturime ką kalbėtis apie meilę, prasmę, tikslą, draugystę. Kapas tuščias, nes Jis nori susitikti, Tavo ir mano gyvenimo Galilėjoje.

kun. Vytautas, Alytaus kraštas.

 

 

Jėzus prisikėlė, ALELIUJA!

Nugalėjęs mirtį, Jis tapo visur esantysis:

ir sielos gelmėse,

ir žemės bei dangaus platybėse,

ir visatos begalybėje.

Jis kalbina mus per dygstančios žolės tylą,

per pavasarinį žiedo kvapą.

Jis kalba į kiekvieno žmogaus širdį,

kviesdamas sekti Jį.

Sekti Gėrio pėdomis.

Išgirskime Jį, suraskime Jį,

priimkime Jį ir gyvenkime su Juo.

 Jubiliejinės stovyklos „Gėrio pėdomis“ viršininkas

sk. v. sktn. Vilius Viktoravičius