Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-03-21

Minėta Šiaulių tunto įkūrimo sukaktis

Šiemet Šiaulių tuntas minėjo savo 88-ąją sukaktį! Smagu skautauti gražias tradicijas turinčiame tunte, stengiamės įnešti ir savo indėlį – sukurti kažką naujo ir vertingo būsimų skautų kartoms!

Įspūdžiais iš Šiaulių tunto įkūrimo sukakties dalijasi Šiaulių tunto skautai:

Šiemet Šiaulių tuntas minėjo savo 88-ąją sukaktį! Smagu skautauti gražias tradicijas turinčiame tunte, stengiamės įnešti ir savo indėlį – sukurti kažką naujo ir vertingo būsimų skautų kartoms! Tunto renginius jau seniai pamėgę ir viso Šiaulių krašto vienetai, tad neretai keliaujame, žygiuojame, stovyklaujame labai dideliu būriu!

  

Šiauliuose yra veikusios Vytauto Didžiojo, Mirgos, Simono Daukanto, Kęstučio, Pajautos, žydų skautų draugovės; būta jūrų skautų, gaisrininkų skautų. Šiandien tuntas vienija 8 vienetus, tai – „Aitvarų“ vilkiukų gauja, „Aušros“, Gabijos, Perkūno, Salduvės, Vydūno draugovės, A. Saulaičio skautų vyčių, Kupolės vyr. skaučių būreliai.

Kovo 16 d. pavakare rinkomės į Šv. Ignaco Lojolos bažnyčią, kur buvo aukojamos Šv. Mišios. Maldoje ir susikaupime pabuvome drauge su visų kartų tuntiečiais, su vietos parapijos tikinčiųjų bendruomene.

 

Šv. Mišių metu buvo šventinama naujoji tunto vėliava. Jos tėvūnai – sesė Gražbylė Venclauskaitė ir brolis Romualdas Prascevičius. Vėliava, iškilmingai pranešta pro išsirikiavusius tunto skautus, buvo įteikta tuntininkui – Sergejui Staponkui. Dabar ji bus nuolatinė skautiškų iškilmingų susibūrimų palydovė.

 

Po ceremonijų Šiaulių vyskupijos jaunimo centre dalijomės vakaro įspūdžiais ir atsiminimais iš tunto 88 metų gyvavimo. Tėvūnų – buvusios tunto adjutantės ir buvusio tuntininko –  žodžiai liejosi tarsi gyvoji istorija, ilgam pasiliksianti mažųjų ir jaunųjų skautų širdyse.

  

Gera mūsų skautiškai šeimai po tunto vėliava!

  

Šiaulių tunto informacija