Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-12-09

III Advento sekmadienis

Malda uždegant trečiąją advento žvakę.

Žmonės, kurie ganė bandą (piemenys), buvo laikomi antrarūšiais žmonėmis, dažnai net Dievo nemylimais, Dievo apleistais žmonėmis. Piemenys negalėjo šeštadieniais dalyvauti pamaldose šventykloje, nes būdavo toli ganykloje su gyvuliais. Negalėdavo laikytis ritualinių apsiplovimų, kaip to reikalavo paprotys, nes ganyklose nebuvo nei sąlygų, nei vandens. Fariziejai ir Rašto aiškintojai vengdavo net susitikimo su piemenimis. O štai Viešpats Dievas iškrečia išdaigą – gimęs Jėzus pasirodo pirmiausiai piemenims....Broli, sese, visai nesvarbu kas tu, kaip atrodai, kas tavo tėvai, kaip tau sekasi mokslai, svarbu kokia tavo širdis ir kiek joje meilės. JĖZUS TAVE MYLI ŠIANDIEN. BUDĖK!  

Trečiasis advento sekmadienis –

 Piemenų (džiaugsmo) sekmadienis

Žegnojamės: Ateik, Viešpatie, apšviesk mūsų gyvenimą, duok mums savojo džiaugsmo. Ateik, Viešpatie.

Iš pranašo Izaijo knygos:

„Pradžiugs dykuma ir tyrlaukiai,

krykštaus pražysdama dykvietė.

Kaip lelija jinai žydėte sužydės

ir džiūgaute džiūgaus laiminga.

Jai suteikta bus Libano šlovė,

Karmelio ir Šarono didingumas.

Jie VIEŠPATIES šlovę matys, didingumą mūsų Dievo.

Duokite jėgų pavargusioms rankoms,

paremkite drebančius kelius,

sakykite tiems, kurių širdis baiminasi:

„Būkite stiprūs! Nebijokite!

Štai jūsų Dievas, – kerštas ateina!

Su baisiu atlyginimu jis ateina jūsų išgelbėti“.

Tada atmerktos bus akliesiems akys,

atvertos kurtiesiems ausys.

Ir vieškelis ten eis.

Jis bus vadinamas šventuoju Keliu.

Kas netyras, negalės juo eiti,

ištvirkėliai nesuklaidins tų, kurie juo žengia.

Nebus ten jokio liūto,

joks plėšrus žvėris juo nesibastys, –

nė vieno jų ten neužtiksi.

Juo keliaus tik atpirktieji.

Kuriuos VIEŠPATS išlaisvino, tie sugrįš

ir įžengs į Zioną su giesme,

amžinu džiaugsmu vainikuoti.

Linksmumas ir džiaugsmas juos pasitiks,

pasibaigs vargas ir liūdesys.“ – sako VIEŠPATS.

 

Melskimės.

O, džiaugsmo Dieve, Emanueli, Dieve su mumis, čia esame, kad kartu melstume: Uždek savo šviesą mūsų širdyse. Padėk mums pasiruošti tai dienai ir valandai, kai Tu sugrįši pas mus. Padėk mūsų širdims ir protams išvysti Tavo atliktus darbus ir tuos, kuriuos pažadėjai padaryti, kad būtume išlaisvinti iš baimės ir pripildyti Tavojo džiaugsmo. Duok mums jėgos suprasti Tavo valią ir palaimink mus ir visus žmones, kurie ieško laimės. Amen.

Žegnojamės: Tepalaimina mus ir tesaugo mumyse savo džiaugsmą Dievas: Tėvas, ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia. Amen.