Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-12-03

II Advento sekmadienis

Malda uždegant antrąją advento žvakę.

Betliejuje gimė Jėzus, tikroji pasaulio šviesa. Kaip šviesa patraukia dėmesį savęs link, taip Jėzus patraukia žmones. Ten, į Betliejų, pirmieji atvyko piemenys, po to išminčiai, kaip visos Žmonijos atstovai. Šiandien uždegame antrąją žvakutę, kad prisimintume, jog Jėzus kviečia visus žmones su juo susitiokti. Jis nori būti visų išganytojas. Dėkojame Dievui už mums duotą viltį ir už visų pašaukimą į tikėjimą. Jėzus išgarsino mažą Betliejaus miestelį, tu, gerais darbais, gali garsinti savo miestą  (kaimą) . 

 

Antrasis advento sekmadienis –

Betliejaus (visiems skirto išganymo) sekmadienis

  

Žegnojamės: Ateik, Viešpatie. Leisk spindėti virš mūsų Tavo šviesai. Ateik, Viešpatie.

 

Iš pranašo Izaijo knygos:

„Kelkis, nušviski! Tavoji šviesa atėjo,

VIEŠPATIES šlovė virš tavęs sušvito.

Nors žemę štai sutemos gaubia

Ir tautas tamsybės dengia,

Bet virš tavęs VIEŠPATS šviečia,

Virš tavęs jo šlovė apsireiškia.

Tautos ateis prie tavosios šviesos

Ir karaliai – prie tavo tekančio spindesio.

Pakelki akis, pažvelki aplinkui!

Visi renkasi eiti pas tave:

Tavieji sūnūs ateis iš toli,

Tavosios dukros bus atneštos ant rankų.

Tai matydama, spindėsi iš džiaugsmo,

Tavoji širdis virpės ir džiūgaus,

Nes tau bus išpilti jūros lobiai,

Pas tave suplūs tautų turtai.“, – sako VIEŠPATS.

 

Melskimės.

O, vilties Dieve, Emanueli, Dieve su mumis,

Čia esame, kad kartu melstume:

Uždek savo šviesą mūsų širdyse.

Padėk mums pasiruošti tai dienai ir valandai, kai Tu sugrįši pas mus.

Šiomis dienomis, kai laukiame Kalėdų, įskiepyk mūsų širdyse troškimą tiestis į Tavo šviesą, kad Kalėdas sutiktume pasiruošę priimti Tavo mums suteikiamą išganymą.

Pagausink mūsų maldas, o mus ir mums brangius žmones palaimink, kad taptume šviesos vaikais.

Amen.

Žegnojamės: Tepalaimina ir tepadeda mums tvirtai žengti Kristaus Kalėdų link Dievas: Tėvas, ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia. Amen.