Kas Naujo?

Skautų naujienos

2011-01-28

Kvietimas į Lietuvos skautijos vadovų suvažiavimą (darbotvarkė, veiklos ataskaita)

Broliai, sesės, Maloniai kviečiame Jus dalyvauti eiliniame Lietuvos skautijos vadovų suvažiavime, kuris vyks šių metų vasario mėn. 26–27 dienomis Kauno technologijos universitete (KTU aula, A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas). Pagal įstatus, Lietuvos skautijos suvažiavimas turi vykti kasmet, per 2 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos (LS įstatai; 11.1 punktas).

Dalyviai

Į suvažiavimą kviečiami visi LS nariai, turintys balso teisę. Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai – kraštų seniūnai, tuntininkai, draugininkai*, jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų ir ne daugiau kaip po vieną padaliniui), Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai bei Vyriausiasis skautininkas.
Suvažiavime svečio teisėmis gali dalyvauti kraštų atstovai.

* Pagal Lietuvos skautijos Struktūrinius nuostatus draugovę sudaro 14–45 nariai, todėl balso teisė bus suteikta ne mažiau kaip 14 narių turinčių ir nario mokestį už 2011 m. susimokėjusių draugovių vadovams.

Registracija

Suvažiavimo delegatai ir svečiai iki vasario 18 d. turi užsiregistruoti adresu info@skautai.lt, nurodydami vardą, pavardę, gimimo datą, gyv. vietos adresą, telefono numerį, el. pašto adresą.

Nakvynė

Vadovai pageidaujantys nakvynės apie tai turi pranešti registruojantis el. paštu info@skautai.lt iki vasario 18 d. Nakvynės kaina 10 Lt žmogui. Vadovai pranešę apie nakvynę ir atsisakę jos po vasario 18 d. taip pat turės sumokėti nakvynės mokestį. Nakvynė skautų name nebus suteikiama.

Programa

Suvažiavimo metu bus pristatyta veiklos ir finansinė ataskaita už 2010 m., Tarybos ir Kontrolės komisijos išvada apie ataskaitą, renkami 8 nauji Tarybos nariai, vyriausias skautininkas (-ė), Kontrolės komisijos nariai. Taip pat suvažiavimo dalyviai bus supažindinti su numatomais 2011 m. nacionaliniais renginiais, naujausia informacija apie Jubiliejinę stovyklą. Suvažiavimo darbotvarkė bus paskelbta vėliau.

Klausimai suvažiavimui

Jeigu norite, kad Jūsų klausimai būtų įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę, atsiųskite suformuluotus klausimus iki 2011 metų vasario 13 d. Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkui Tomui Brogai el. adresu taryba@skautai.lt.

Seniūnams

Kiekvienas kraštas yra kviečiamas atsivežti savo krašto veiklą ir iniciatyvas pristatančią medžiagą (nuotraukas, lankstinukus ir pan.).

Kandidatams į Lietuvos skautijos vyriausiojo skautininko pareigas

Kandidatuoti į vyriausiojo skautininko pareigas gali Lietuvos skautijos narys, turintis paskautininkio ar aukštesnį vyresniškumo laipsnį. Vyriausiojo skautininko kadencija yra 2 metai. Su vyriausiuoju skautininku yra sudaroma terminuota darbo arba civilinė sutartis. Kandidatas į Lietuvos skautijos vyriausiojo skautininko pareigas iki vasario 21 d. į Lietuvos skautijos nacionalinę būstinę, adresu Trakų g. 18, Kaunas, turi atsiųsti skautišką ir gyvenimo CV su nuotrauka arba pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos.

Kandidatams į Lietuvos skautijos tarybą

Kandidatuoti į Tarybos narius gali Lietuvos skautijos narys, turintis paskautininkio ar aukštesnį vyresniškumo laipsnį. Tarybos kadencija yra 2 metai, kiekvienais metais Taryba atsinaujina 8 nariais. Tarybos narių kadencijų skaičius neribotas. Kandidatas į Lietuvos skautijos tarybą iki vasario 21 d. į Lietuvos skautijos nacionalinę būstinę, adresu Trakų g. 18, Kaunas, turi atsiųsti skautišką CV su nuotrauka ir delegavimui reikalingus dokumentus arba pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos.

Kandidatams į Lietuvos skautijos kontrolės komisiją

Kandidatuoti į Kontrolės komisijos narius gali Lietuvos skautijos narys, ne jaunesnis nei 21 metų. Kontrolės komisiją sudaro 5 Suvažiavime išrinkti nariai. Kontrolės komisijos kadencija yra 1 metai. Kandidatas į Lietuvos skautijos kontrolės komisiją iki vasario 21 d. į Lietuvos skautijos nacionalinę būstinę, adresu Trakų g. 18, Kaunas, turi atsiųsti skautišką CV su nuotrauka arba pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos.

Laukiame Jūsų atvykstant!

Lietuvos skautijos taryba