Kas Naujo?

Skautų naujienos

2010-11-01

Pradedamos būsimo vyr. skautininko (-ės) paieškos

„Joks mokymas negali prilygti asmeniniam pavyzdžiui“. Lordas R. Baden - Powell Miela Sese, Mielas Broli! Jei TU esi: • LS narys; • turi paskautininkio arba aukštesnį vyresniškumo laipsnį; • esi susipažinęs su LS struktūra ir veiklos principais, • esi komunikabilus, atsakingas, iniciatyvus, drąsus, atviras naujovėms, besimokantis, gebantis suburti ir vadovauti komandai, tai Lietuvos skautija TAU siūlo darbą!!! Kviečiame kandidatuoti į Vyriausiojo skautininko pareigas

Vyriausiojo skautininko kompetencija (pagal LS įstatus 13.3):
1) organizuoja LS veiklą;
2) veikia LS vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, atstovauja LS;
3) sudaro sandorius LS vardu. Prieš sudarydamas sandorius, kurių vertė didesnė nei 20 tūkst. litų, vyriausiasis skautininkas turi gauti Tarybos pritarimą;
4) įgyvendina Suvažiavimo ir Tarybos sprendimus ir kitus pavedimus;
5) suderinęs su Taryba, priima ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo
sutartis;
6) išduoda įgaliojimus vykdyti tas funkcijas, kurios apima jo kompetenciją;
7) rengia LS veiklos ataskaitą, teikia ją svarstyti Tarybai ir, įtraukęs į ataskaitą
Tarybos išvadą, pateikia ją Suvažiavimui,
8) parengia bei Tarybai patvirtinus įgyvendina LS metų veiklos planą bei
biudžetą, metų gale Tarybai atsiskaito už jų įgyvendinimą;
9) rūpinasi LS ūkine veikla, parengia ir teikia Suvažiavimui tvirtinti LS metinę
finansinę atskaitomybę;
10) tvarko einamuosius LS reikalus, nepriskiriamus Tarybos kompetencijai;
11) atsako už LS narių apskaitą, pranešimą apie esminius įvykius;
12) padeda LS padaliniams spręsti praktines jų veiklos problemas;
13) organizuoja viešos informacijos skelbimą;
14) atidaro ir uždaro sąskaitas
banko įstaigose;
15) atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
16) atlieka kitus jo kompetencijai priskirtus veiksmus.

Lietuvos skautija suteikia:
• galimybę išmėginti save unikalioje darbo vietoje – vadovavimas savanoriškai organizacijai yra nekasdienė galimybė atrasti ir išmokti naujų lyderystės, vadovavimo, motyvacijos būdų;
• stabilų atlyginimą – 2000Lt;
• socialines garantijas;
• darbui skirtas priemones;
• galimybę pasirinkti darbo vietą (Vilnius arba Kaunas);
• galimybes dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose Lietuvoje ir užsienyje;
• galimybes tobulinti asmenines savybes;
• visapusišką organizacijos narių pagalbą.

Vyriausiojo skautininko kadencija yra 2 metai. Su Vyriausiuoju skautininku sudaroma terminuota darbo arba civilinė sutartis.

Siųsk savo skautišką ir gyvenimo aprašymą (CV) su nuotrauka bei motyvacinį laišką, kodėl nori ir gali tapti Lietuvos skautijos vyr. skautininku el. pašto adresu info@skautai.lt iki 2011 m. sausio 25 d.

Tau įdomu? Svarstai, ar sugebėsi? Susidomėjai šio darbo specifika?

Kviečiame kandidatus atvažiuoti ir susipažinti su šiuo darbu „iš vidaus“:
š. m. lapkričio 13-14 dienomis vyks Išplėstinis LS Tarybos ir Pirmijos posėdis, kuriame įvertinsime 2010 m. ir planuosime 2011 m. veiklą. Atvažiuok, patirk, apsispręsk!

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į LS Tarybos pirmininką Tomą Brogą tel. +370 65593336 ir/arba el.pašto adresu taryba@skautai.lt

Budėkime!
LS Tarybos informacija