Kas Naujo?

Skautų naujienos

Nuotrauka: Vytis Šulinskas

2020-07-05

Laipsniais sninga!

LS Taryba kviečia ruošti dokumentus vyresniškumo laipsniams.

Labas broli, labas sese!

Atrodo ką tik pradėjai aktyviai skautauti, o prabėgo jau pora ar net daugiau metų? Vadovavai draugovei ar padėjai draugininkui? Ką gi, atrodo, kad tu užsitarnavai aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį! 

Kaip jį gauti? Tai apibrėžia vyresniškumo laipsnių nuostatai, kuriuos gali rasti čia - https://mano.skautai.lt/uploads/media/2006/Lietuvos%20skautijos%20-%20Vyresni%C5%A1kumo%20laipsni%C5%B3%20nuostatai%202018%20m.%20rugs%C4%97jo%201%20d.pdf  o jei trumpai, tai:

Paskautininko (jūrų paskautininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:

-LS narys ne trumpiau kaip 2 pastaruosius metus;

-yra ne jaunesnis, kaip 20 metų;

- eina arba ėjo ne žemesnes kaip draugininko pavaduotojo pareigas ar yra tunto, krašto / konferencijos vadijos, LS Pirmijos, Kontrolės komisijos narys ne trumpiau kaip 2 metus;

-per pastaruosius 2 metus yra baigęs arba pravedęs I lygio LS draugininkų mokymus (arba kitus mokymus, pilnai atitinkančius I lygio draugininkų mokymų kompetencijas).

Skautininko (jūrų skautininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:

- būdamas LS nariu, daugiau nei 4 metus turi paskautininko (jūrų paskautininko) laipsnį;

-eina arba ėjo ne žemesnes kaip draugininko pareigas ar yra tunto, krašto / konferencijos vadijos, LS Pirmijos, Tarybos, Kontrolės komisijos narys ne trumpiaukaip 2 metus;

 -per paskutinius 4 metus yra baigęs arba pravedęs II lygio LS draugininkų mokymus (arba kitus mokymus, pilnai atitinkančius II lygio draugininkų kursų kompetencijas4) ir bent 1-erius LS patvirtintus ar kitus rekomenduojamus kvalifikacijos kėlimo kursus.

Vyresniojo skautininko (jūrų vyresniojo skautininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:

- turi skautininko (jūrų skautininko) laipsnį ne trumpiau nei 10 metų;

-yra baigęs arba pravedęs Medinių kauliukų (Gilwell) kursus;

- ne trumpiau kaip 2 metus eina arba ėjo LS Pirmijos skyriaus vedėjo, Tarybos nario, Etikos ar Kontrolės komisijos nario, Vyriausiojo skautininko pareigas.

 

Reikalingus (mokymų pažymėjimo kopiją, skautišką CV bei krašto vadijos protokolo išrašą) pilnos

 komplektacijos, tvarkingus dokumentus iki 2020 m. liepos 31 d. siųskite s. Linai Dovydaitienei el. paštu: lina.jakaityte@gmail.com   Iki rugpjūčio 20 d. reikalavimus atitinkantys kandidatai bus pakviesti dalyvauti posėdyje rugpjūčio 22 d. vadovų sąskrydyje.

Papildomas dokumentų teikimas prieš posėdį neplanuojamas.

Kilus neaiškumams rašykite sesei Linai  lina.jakaityte@gmail.com arba skambinkite tel. 867048339

 Lietuvos skautijos Taryba