Kas Naujo?

Skautų naujienos

2020-05-15

Dėl skautiškos veiklos atnaujinimo

BŪTINOSIOS SĄLYGOS NORINT ATNAUJINTI SKAUTIŠKĄ VEIKLĄ VIENETUOSE.

Pranešame nuo 05 19 vaikų grupės padidintos iki 15 vaikų!!!

Pasikeitus karantino apribojimams ir laisvėjant veikloms, pateikiame Jums sąlygas, kurių reikia laikytis norint atnaujinti skautišką veiklą vienetuose. Sąlygos skirtos organizuojant sueigas ir/arba žygius:

➢ Veiklas organizuoti ne didesnėmis kaip 10 vaikų grupėmis ir užtikrinti, kad kiekvienam vaikui veiklos vykdymo
patalpose būtų skiriamas ne mažesnis kaip 5 kv. m. plotas. Veiklos turi būti vykdomos laikantis grupių izoliacijos
principo: užtikrinama, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų
išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose vykdoma veikla, tiek lauke. Rekomenduojama vienos
vaikų grupės veiklas organizuoti vienoje patalpoje (grupės veiklos vykdymo patalpų nekeisti). Prioritetą teikti veiklų
organizavimui lauke.


➢ Užtikrinti, kad vadovai laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito ir vaikų. Jei išlaikyti saugaus
atstumo neįmanoma, turi būti vengiama fizinio kontakto ar ribojamas jo laikas (trumpiau nei 15 min). Vadovams ir
vaikams veiklų, vykdomų uždarose patalpose, metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones
(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
Vykdant veiklas lauke, nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones dėvėti nėra privaloma, bet rekomenduojama.


➢ Veiklas organizuoti taip, kad būtų išvengta kontakto su pašaliniais, veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti
neįmanoma, riboti kontakto laiką ir išlaikyti saugų atstumą.


➢ Pateikti informaciją veiklose dalyvaujantiems vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie (jei veiklas numatoma
organizuoti patalpose, rekomenduojama šią informaciją pateikti prie įėjimo į patalpas):
- asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);
- apie prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
- draudimą veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).


➢ Rekomenduojama matuoti visų atvykstančių į veiklas vaikų kūno temperatūrą prie įėjimo ir neįleisti vaikų, kuriems
pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz. sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).


➢ Užtikrinti, kad veiklas vykdantys vadovai neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų
požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).


➢ Rekomenduojama vadovams, tiesiogiai dirbantiems su vaikais, priklausantiems rizikos grupei (vyresnio nei 60 m.
amžiaus asmenimis ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis) nevykdyti skautiškos veiklos.


➢ Užtikrinti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygas vaikų ir vadovų rankų higienai. Jeigu veiklos vykdomos 10-18 amžiaus
vaikams, sudaryti galimybę rankų dezinfekcijai. Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf


➢ Jei inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, jis turi būti išvalomos ir dezinfekuojamas po kiekvieno
panaudojimo.


➢ Maitinimą organizuoti tik lauke. Kiekvienas vaikas/vadovas privalo turėti savo asmeninius indus. Negalima indų plauti
bendroje plovimo balėjoje.


➢ Būtina pasikoreguoti skautiškas tradicijas: maldai nesikibti rankomis; įžodžio metu vengti apsikabinimų; rišant
kaklaraištį dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones; žygio metu nakvynę organizuotis po tentu išlaikant
atstumą; modifikuoti kontakto reikalaujančias skautiškas veiklas į bekontaktes veiklas;

Vyr. skautininkės įsakymą apie skautiškų veiklų atnaujinimą rasite čia: 

Įsakymas dėl Skautiškos Vei... by Lietuvos skautija on Scribd