Kas Naujo?

Skautų naujienos

2007-07-15

Skautams – 100 metų. Šventojo Tėvo sveikinimai

Skautų organizacija ruošiasi garbingam jubiliejui – rugpjūčio 1 dieną ji minės 100 metų nuosavo įsteigimo sukaktį. Prieš šimtą metų lordas Baden-Powel surengė Brownsea saloje skautų berniukų stovyklą. Ši stovykla laikoma oficialia skautų judėjimo pradžia.

Skautų judėjimas, jo skleidžiamas gyvenimo būdas bei idealai tapo nepaprastai populiarūs ir labai greitai paplito po visą Europą. Lietuvą skautijos idėja pasiekė ir buvo įgyvendinta 1918 metais, sąlyginai greitai, jei prisiminsime, kad ketverius metus Europoje siautėjo viską paralyžuojantis I Pasaulinis karas ir kad iki to laiko Lietuvos žemės buvo pavaldžios caro režimui. 1933 metais jau nepriklausomos Lietuvos skautus aplankė ir pats lordas Baden-Powel.

Su 100 metų sukaktimi skautus pasveikino ir popiežius Benediktas XVI. Jis adresavo savo sveikinimą Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkui kardinolui Jean-Pierre Ricard, Bourdeaux miesto arkivyskupui, primindamas jėzuito Jacques Sevin figūrą. Prancūzijoje būtent tėvas Sevin prieš pat I Pasaulinį karą įsteigė, susipažinęs su lordo Baden-Powel mintimis ir sukurtu jaunimo auklėjimo pedagoginiu metodu, Prancūzijos skautų organizaciją, tuo pat metu padarydamas pradžią katalikiškam skautizmui.

Jau visą amžių, rašo popiežius savo laiške, per žaidimą, veiklą, nuotykius, sąlytį su gamta, gyvenimą grupėje ir patarnavimą kitiems yra vykdoma visa apimanti asmens formacija visų tų jaunuolių, kurie stoja į skautus. Su Evangelija sujungtas skautizmas yra ne tik žmogiško, bet taip pat ir dvasinio bei moralinio brendimo vieta, tikras šventumo kelias. Skautų pedagogikos ugdoma atsakomybė už savo veiksmus ir kitus gali susijungti su Kristaus malone bei tapti Kristaus sekimu.

Šventasis Tėvas palinkėjo skautams katalikams būti vieningiems ne tik organizaciniu požiūriu, bet ir bažnytiniu, atsimenant, kad visi yra vienos Bažnyčios nariai. Tegu skautų, paskirų asmenų ir atskirų organizacijų tarpusavio brolybė liudija ir viename Kristaus Kūne slypinčią vienybę.

Popiežius Benediktas XVI dėkojo Dievui už gausius vaisius, kuriuos davė skautų judėjimas per 100 metų, vildamasis, kad jis ir toliau jaunuoliams, mergaitėms ir berniukams, sugebės pasiūlyti tokią pedagogiką, kuri sugebės juose suformuoti aukštus moralinius idealus ir žmogišką solidarumą, sugebės suformuoti stiprias asmenybes, kurios remsis Kristaus asmens pavyzdžiu. Laiško gale priminęs, kad nuolatinė malda padeda išlaikyti idealus, Šventasis visiems skautams, esamiems ir buvusiems, seniems ir jauniems, jų šeimoms ir jų kapelionams perdavė savo apaštalinį palaiminimą.

Pagal Vatikano radijo lietuviškų laidų redakcijos pranešimus
http://www.oecumene.radiovaticana.org/lit/index.asp