Kas Naujo?

Skautų naujienos

2019-03-11

Skautiška Gavėnia: keturiasdešimties dienų meilės pratybos

Kokiomis kalbomis skautas turėtų kalbėtis su savimi ir kitais Gavėnios laikotarpiu? O ką prisiminti ir apie ką pagalvoti reikėtų?

Skautiška Gavėnia: keturiasdešimties dienų meilės pratybos

Broliai, seserys skautai,

Įstatuose skaitome: Skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja vilties. „Besimelsdami krikščionys taria Viešpaties maldą... „Tėve mūsų“ išreikštas noras „Teateinie jo karalystė ir tebūnie jo valia tiek danguje, tiek ir žemėje“ yra labai svarbus žmonėms, ir ne tik krikščionims. Iš šių žodžių suprantame, kad esame vieno Tėvo vaikai, ne tirono vergai, ne vieni kitų priešai, ir išsaugome viltį, kad pasaulyje įsivyraus Dievo valia. Dievas yra Meilė. Tai Meilės karalystei mes meldžiamės.“ (1922 m. rugpjūčio 1 dieną Ženevoje vykusiame Tarptautiniame moralinio ugdymo kongrese Lordo Roberto Baden Powellio sakytos kalbos ištrauka.)

Norėdami pagal skautų įkūrėjo mintį pasaulį palikti geresniu turime skirti laiko savęs pažinimui, paklausti kokias dovanas turiu ir kaip siekiu gėrio. Dievo garbinimo (liturginis) kalendorius mums siūlo ypatingą laiką Gavėnia – tai keturiasdešimties dienų laikas, skirtas pasiruošti Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo – Velykų šventei. Lietuviškas žodis gavėnia greičiausiai kilo iš kaimynų slavų žodžio gavienne (гaвeннe), kurio veiksmažodinė forma gavėti (гaвeць) reiškia susilaikyti nuo mėsiškų valgių, pasninkauti. (plg. Lietuvių kalbos žodynas). Dar ir dabar, pvz., rusiškas gavėnios pavadinimas Великий пост pažodžiui reikštų Didysis pasninkas. Šiais laikais katalikai susilaiko nuo mėsos valgymo kiekvieną metų penktadienį, taip atsimindami Kristaus mirtį. Vieną kartą sočiai valgo tik tris kartus metuose per Šv. Kūčias, pelenų trečiadienį (diena po Užgavėnių) ir didįjį penktadienį. Pasninkas galioja asmenims nuo 18 iki 60 metų

Tačiau pirmiausia istorijoje sutinkamas kitas graikiškas gavėnios pavadinimas metanoia, kuris galbūt taikliausiai išreiškia viso minimo laikotarpio esmę ir teologinę prasmę. Metainoia – tai atgaila, gyvenimo permąstymas ir vidinis pasikeitimas. Kitaip tariant, tai – atsivertimas, atsigręžimas, fizinis ir dvasinis visos žmogaus egzistencijos atgręžimas į Dievą. Šiandien metanoia sąvoka vartojama Susitaikinimo sakramentui. 

Pasiūlysiu keletą pasikeitimo būdų, kurie atliepia skautų įstatus. Skautas draugas savo artimui ir brolis kitam skautui. Reikia mokytis keisti savo santykį su kitais žmonėmis ir kūriniais: nuo pagundos viską „ryti“, norint patenkinti godumą, pereiti prie gebėjimo mylėti, kuris gali pripildyti mūsų širdies tuštumą. Melstis, kad gebėtume atsižadėti stabmeldystės ir pasitenkinimo savuoju aš ir pripažintume, jog mums reikia Viešpaties ir jo gailestingumo.

Skautas naudingas ir padeda artimui. Duoti išmaldą – tai atsisakyti gyvenimo kvailybės kaupiant viską sau ir pasiduodant iliuzijai apsirūpinti ateičiai, kuri mums nepriklauso. Taip iš naujo atgaunamas džiaugsmas dėl Dievo plano, apimančio kūriniją ir mūsų širdis, – mylėti Jį, brolius, visą pasaulį ir rasti toje meilėje visišką laimę.

Skautas tiesus ir laikosi savo žodžio. Jei negyvename kaip Dievo vaikai, dažnai elgiamės destruktyviai artimo ir kitų kūrinių, taip pat ir savo atžvilgiu, daugiau ar mažiau sąmoningai suvokdami, kad galime jais naudotis, kaip mums patinka. Tuomet ima vyrauti nesaikingumas (Skautas taupus)  ir veda į tokį gyvenimo stilių, kai pažeidžiamos ribos, kurias mūsų žmogiškasis būvis ir gamta liepia mums gerbti. Mes imame vadovautis nekontroliuojamais troškimais, Išminties knygoje priskiriamais bedieviams, tokiems žmonėms, kuriems Dievas nėra jų veiksmų atskaitos ašis ir kurie neturi vilties ateičiai (plg. Išm 2, 1–11). Jeigu nuolat nesiekiame Velykų, neturime prieš akis Prisikėlimo horizonto, akivaizdu, jog nugali logika, reikalaujanti visko iškart, siekianti turėti vis daugiau.

Kai atmetamas Dievo įstatymas, meilės įstatymas, tuomet įtvirtinamas stipresniojo valdžios silpnesniam įstatymas (Skautas mandagus ir riteriškas).  Nuodėmė, gyvenanti žmogaus širdyje (plg. Mk 7, 20 – 23), reiškiasi kaip godumas, perteklinės gerovės troškimas, abejingumas kitų, o dažnai ir savo paties gėriui, o tai veda į kūrinijos (Skautas gamtos draugas), žmonių ir aplinkos išnaudojimą dėl nepasotinamo geismo, kuris kiekvieną troškimą laiko teisėtu ir anksčiau ar vėliau sunaikina ir tą, kuris buvo jo užvaldytas.

Skautas blaivus savo mintyse, žodžiuose ir veiksmuose. Šiuolaikiniam žmogui – pasninkas nuo vaizdų, daug reikalingesnis nei susilaikymas nuo maisto. „Gyvename vaizdų civilizacijoje, tapome vaizdų rajūnais. Mumyse tūno neįsivaizduojamas jų kiekis. Daugybė jų yra negeri, perteikiantys smurtą, kurstantys blogiausius instinktus, kuriuos nešiojamės savyje. Jie sukurti tam, kad suvedžiotų, jie pristato klaidingą gyvenimo vaizdą. Reikia susikurti tam tikrą filtrą, kitaip per trumpą laiką mūsų fantazija ir siela taps šiukšlynu. 

Dar vienas jo siūlomas pasikeitimo būdas – susilaikyti nuo blogų žodžių. Tai atliepia įstatą: Skautas paklusnus savo tėvams ir vyresnybei. Nes kaip niekada matome kartų skirtumus ir kylančius konfliktus. Susilaikyti ne tik nuo keiksmažodžių, o ir aštrių, negatyvių žodžių, kurie nuolat atskleidžia mūsų brolių silpnąsias puses, žodžiai, sėjantys nesantaiką ir įtarimus. Šeimos ar bendruomenės gyvenime „tokie žodžiai turi galią priversti kiekvieną užsisklęsti viduje, sukuria šaltį, kartėlį“. Šv. Jokūbas sakydavo, kad „liežuvis pilnas mirtinų nuodų, su juo galime garbinti Dievą ar keikti, atgaivinti brolį ar nužudyti jį. Vienas žodis gali nuskriausti labiau nei smūgis“. 

Išvardinau konkrečius darbus, kurie padeda per gavėnią atsiliepti į Bažnyčios kvietimą išgyventi „dykumos laiką neapleidžiant kasdienės veiklos“. Šiuo laikotarpiu esame raginami sugrįžti į savo širdį, žvelgiant į ją kaip dvasinę vietą, kur žmogus gali pasinerti į tikrą, pačioje gilumoje slypinčią savo esmę, kuri nepridengta jokiais šydais ir taip labiau tapti ištikimu Dievui, tėvynei artimui.

 

LS dvasios tėvas Arūnas Jankauskis

 

Parengta

pgl. Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėniai:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-03-05-popieziaus-pranciskaus-zinia-gaveniai/174691?fbclid=IwAR28YCOI-tAFD_Dx1N7NvVLLriNmaNdt_FJJ1AmflKgYUtrWsPZNNRVXU8M

 

Velykų link: kas yra gavėnia? Br. Saulius Rumšas OP

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-03-16-pirmasis-r-cantalamessa-gavenios-pamokslas-vatikane-apie-naujas-pasninko-formas/115188?fbclid=IwAR0-eclQoGHYq2913iWvj_deLRSlNPrqvlwaH-W15ZVgvkNVpP8KYWzL7B0

Pirmasis R. Cantalamessa gavėnios pamokslas – apie naujas pasninko formas.

 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-03-16-pirmasis-r-cantalamessa-gavenios-pamokslas-vatikane-apie-naujas-pasninko-formas/115188?fbclid=IwAR0-eclQoGHYq2913iWvj_deLRSlNPrqvlwaH-W15ZVgvkNVpP8KYWzL7B0

Nuotraukos autorius: Vytis Šulinskas