Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-12-04

Seniūne, nominuok savo vadovus ordinams!

Artėja laikas skirti ordinus mūsų aktyviems kraštų vadovams.

Tavo krašte yra aktyviai dirbančių krašto labui vadovų? Neskaičiuojančių savo skirtų valandų
darbui su draugove ar tuntu? Jei taip, pats laikas juos įvertinti ir teikti jų kandidatūrą ordinui!
 
 
Kam jis skiriamas ir kaip jį gauti? Tai apibrėžia garbės ženklų nuostatai:
 
II. GARBĖS ŽENKLAI
ORDINAS UŽ NUOPELNUS

5. Ordinu Už Nuopelnus LS narys gali būti apdovanojamas žemiau nurodytomis sąlygomis:
5.1. yra LS narys 4 metus;
5.2. vadovavo draugovei ar ėjo kitas aukštesnes pareigas ne trumpiau kaip 2 metus;
5.3. dalyvavo su savo vadovaujamu vienetu dvejose skautų stovyklose arba jose užėmė kitas pagrindines pareigas; 
5.4. atliktu darbu pasitarnavo LS.

LELIJOS ORDINAS

6. Lelijos ordinu gali būti apdovanojamas skautininko ar aukštesnį laipsnį turintis LS narys už didelius nuopelnus LS, žemiau nurodytomis sąlygomis:
6.1. yra apdovanotas ordinu Už Nuopelnus;
6.2. vadovavo tuntui ar ėjo kitas aukštesnes pareigas ne trumpiau kaip 3 metus;
6.3. turi skautininko laipsnį ne trumpiau kaip 10 metų;
6.4. prisidėjo prie LS idėjų stiprinimo ar jos organizacinės struktūros stiprinimo.

PADĖKOS ORDINAS

7. Padėkos ordinu gali būti apdovanotas skautininko ar aukštesnį laipsnį turintis LS narys už ypatingus nuopelnus LS, žemiau nurodytomis sąlygomis:
7.1. yra apdovanotas Lelijos ordinu;
7.2. vadovavo tuntui ar ėjo kitas aukštesnes pareigas ne trumpiau kaip 3 metus;
7.3. turi skautininko laipsnį ne trumpiau kaip 15 metų;
7.4. prisidėjo prie LS idėjų stiprinimo ar jos organizacinės struktūros stiprinimo.
8. LS narys, neatitinkantis 7 punkte nurodytų reikalavimų, Padėkos ordinu gali būti apdovanojamas už valstybiniu lygmeniu 
pripažintus ypatingus pasiekimus ar nuopelnus Lietuvai ir lietuvių tautai.

GELEŽINIO VILKO ORDINAS

9. Geležinio Vilko ordinu gali būti apdovanojamas vyresniojo skautininko laipsnį turintis LS narys už nepaprastus nuopelnus LS, žemiau nurodytomis sąlygomis:
9.1. yra apdovanotas Padėkos ordinu;
9.2. vadovavo kraštui ar ėjo kitas aukštesnes pareigas ne trumpiau kaip 3 metus;
9.3. turi vyresniojo skautininko laipsnį ne trumpiau nei 10 metų;
9.3 prisidėjo prie LS idėjų stiprinimo ar jos organizacinės struktūros stiprinimo.

INKARO ORDINAS

10. Inkaro ordinu gali būti apdovanojamas paskautininko ar aukštesnį skautininko laipsnį turintis LS narys už ypatingus nuopelnus jūriniam skautavimui, žemiau nurodytomis sąlygomis:
10.1. aktyvus LS narys ne trumpiau kaip 5 metai;
10.2. vadovavo tuntui ar ėjo kitas aukštesnes pareigas ne trumpiau nei 3 metus;
10.3. prisidėjo prie jūrinio skautavimo idėjų puoselėjimo ir stiprinimo.

GYVYBĖS GELBĖJIMO KRYŽIUS

11. LS narys, išgelbėjęs gyvybę kitam žmogui, yra apdovanojamas Gyvybės Gelbėjimo Kryžiumi.
12. Žuvus LS nariui gelbstint gyvybę kitam žmogui Gyvybės Gelbėjimo Kryžius įteikiamas žuvusiojo artimiesiems.

 
O JEI TRUMPAI TAI:
 
Mieli vadovai, nominuokite savo brolius ir sesės Lietuvos skautijos ordinams! O mieli seniūnai, reikalingus dokumentus (skautišką CV, krašto vadijos protokolo išrašą, bei trumpą
aprašymą kodėl sesė/brolis vertas siūlomo ordino) pilnos komplektacijos, tvarkingus dokumentus
iki 2019 m. sausio 10 d. siųskite s. Linai Dovydaitienei el. paštu: lina.jakaityte@gmail.com
 
Kilus neaiškumams rašykite sesei Linai lina.jakaityte@gmail.com.