Kas Naujo?

Skautų naujienos

2018-01-16

Galbūt turėsime palaimintąją – Lietuvos skautę sesę Eleną!

Galbūt turėsime palaimintąją – Lietuvos skautę sesę Eleną!

Galbūt turėsime palaimintąją – Lietuvos skautę sesę Eleną!

Sesė Elena Spirgevičiūtė, skautė, medicinos studentė, kaunietė.

Yra pradėtas jos paskelbimo palaimintąja procesas Kauno arkivyskupijoje  ir yra minčių, kad ji galėtų tapti Lietuvos skautų  globėja. Žinoma, kad taip atsitiktų patys skautai to taip pat turi norėti.  Žuvo 1944m.  „Sausio 3-iosios vakarą į Spirgevičių namus Kaune, Tvirtovės al. 91, įsibrovė keturi vyrai, pasivadinę policininkais. Įėję į kambarį jie ėmė puotauti, o apgirtę – siautėti. Motinos seserį Stasę Žukaitę vienas iš įsibrovėlių nušovė. Po to atėjūnai bandė priversti Eleną Spirgevičiūtę pasiduoti jų norams, priešingu atveju grasindami nužudysią. Elenai nepaklusus, įsibrovėliai gynusią skaistumą ir pasirinkusią mirtį devyniolikmetę merginą nušovė, prieš tai leidę atsisveikinti su namuose buvusiais artimaisiais.“

Yra išlikęs s.Elenos dienoraščio dalis, kuriame ji rašo:  “Niekas manęs nepažemins, jei esu kilnios dvasios”. Jos gyvenimas, mintys ir pasirinkimas galėtų tapti įkvėpimu visiems broliams ir sesėms skautybėje.

Yra gyvi sesės Elenos gyvenimo artimiausi liudininkai, tikra sesuo Sabina ir brolis Česlovas  gyvenantys Kaune.  Juos galima aplankyti,  yra puikios sveikatos, daug papasakotų.

Skautavo Kauno rajono tunto Saulės gimnazijos „Mildos“ draugovėje.

Už kokias vertybes aš galėčiau mirti, kokias vertybes aš ginu savo kasdieniniam  gyvenime?