Kas Naujo?

Skautų naujienos

2017-10-04

Skautė Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė.

Spalio 7 d. šeštadienį Kauno arkikatedroje vyks atsinaujinimo diena, kurioje bus kalbama apie skautę Eleną Spirgevičiūtę, kuriai po mirties pradėta paskelbimo palaimintaja byla.

Dievo tarnaitė Elena SPIRGEVIČIŪTĖ

Ps. Dievo tarnas - žmogus, kuriam po mirties yra pradėta paskelbimo palaimintuoju byla.

  • Skautė, kankinė pasaulietė, tikėjimo liudytoja, gynusi skaistumą ir paaukojusi gyvybę už garbę ir orumą;
  • Didžiojo krikščionybės jubiliejaus proga drauge su 30 tūkst. naujųjų tikėjimo kankinių pasaulyje ir 114 kankinių Lietuvoje įrašyta į XX a. Bažnyčios martirologą (kankinių sąrašą), popiežiaus Jono Pauliaus II iškilmingai paskelbtą 2000 m. gegužės 7 d. Romos koliziejuje.

Dievo tarnaitė Elena SPIRGEVIČIŪTĖ Gimė 1924 m. gruodžio 22 d. Kaune, tarnautojų šeimoje. Mergaitę nuo kūdikystės kamavo ligos. Motinos pastangomis vėliau buvo išgydyta. 1931 m. pradėjo lankyti 15-ąją vidurinę mokyklą, vėliau įstojo į „Saulės“ mergaičių gimnaziją, kur buvo auklėjama seserų kazimieriečių.

1943 m. gegužės 1 d. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Vokiečiams jį uždarius, mokėsi užsienio kalbų, lankė mokytojų kursus. Pasak tuomet ją pažinojusiųjų, buvo protinga, akyla, pagarbi vyresniesiems, dėmesinga patarimams, susijusiems su kilniais gyvenimo uždaviniais. Rašė dienoraštį, kuriame atspindi taurus dvasinis pasaulis, Dievą ir žmones mylinti širdis.

1944 m. sausio 3-iosios vakarą į Spirgevičių namus Kaune, Tvirtovės al. 91, įsibrovė keturi vyrai, pasivadinę policininkais. Įėję į kambarį jie ėmė puotauti, o apgirtę – siautėti. Motinos seserį Stasę Žukaitę vienas iš įsibrovėlių nušovė. Po to atėjūnai bandė priversti Eleną Spirgevičiūtę pasiduoti jų norams, priešingu atveju grasindami nužudysią. Elenai nepaklusus, įsibrovėliai gynusią skaistumą ir pasirinkusią mirtį dvidešimtmetę merginą nušovė. Yra paliudyta, kad ji paskutiniu momentu dar bandė persižegnoti .Palaidota senosios miesto kapinėse (Vytauto pr.), jas naikinant 1957 m. perlaidota Eigulių kapinėse.

 

MALDA PRAŠANT ELENĄ SPIRGEVIČIŪTĘ PASKELBTI PALAIMINTĄJA
Viešpatie Jėzau Kristau, mažųjų ir nekaltųjų Gynėjau, 
savo tikinčiajai Elenai Tu suteikei malonę pasipriešinti nedoriems užpuoliko kėslams, padėdamas pasirinkti garbingą kankinystę. 
Padaryk, kad mes, turintys kovoti su įvairiomis pagundomis bei ydomis, galėtume džiaugtis Tavo Tarnaitės šventumo pripažinimu Bažnyčioje ir sulauktume jos užtarimo bei pagalbos. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.