Kas Naujo?

Skautų naujienos

2017-10-04

Rožinio meditacija.

Spalio mėnesį Katalikų Bažnyčia kviečia mus rožinio maldai. Dalinasi br.vyt. kun. Vilius Viktoravičius

Daugelis žinome apie jogas, Rytų tradicijos meditacijas, susivaldymo pratimus. Tačiau ar esame girdėję apie katalikišką meditacija? Kas tai?

Tai maldos forma, kai stengies palikti savo rūpesčius ir bėdas ir nurimti, o nurimus stengtis suvokti, kad tai ką tu šiandien išgyveni kiti jau senai yra patyrę. Ir Dievui tai nesvetima. Jis tapo žmogumi, kad būdamas kaip mes padėtų mums įveikti mus varginančius įšukius.

Spalio mėnesį Katalikų Bažnyčia kviečia mus rožinio maldai. Tai viena iš meditacijos formų. Ji kviečia per žmogaus, Marijos, Jėzaus motinos patirtį susitikti su gyvuoju Dievu.

 

Pirmiausia kviečiu išsirinkti vieną iš pasiūlytų šv. Rašto vietų ir ją kartu parskaityti. Galima paieškoti ir pasirinkti šv. Rašto vietą kuri vaizduoja vieną iš Rožinio slėpinių.

 

 

Lk 1, 26-38 - Apreiškimas Marijai

Lk 1, 39-56 - Marijos apsilankymas pas Elzbietą

Lk 2, 22-35 - Jėzaus paaukojimas šventykloje

Lk 2, 39-52 - Jėzaus jaunystė

Jn 2, 1-12 - Vestuvės Kanoje

Jn 19, 26-27 - Jėzus ir Motina

 

Butų šaunu suskaičiuoti, kiek gi rožančiuje yra karoliukų?

Po to siūlau išmokti rišti vieną įdomų mazgą – Keltų mazgą. It iš šitų mazgelių mačiam pasidaryti vienos dalies ar paslapties rožančių.

https://youtu.be/sdMlLO7OcjQ

Po to su skiltimi ar draugove sukalbėti vieną rožinio dalį ar paslaptį ir pamastyti ką turėjo išgyventi Marija kai Jėzus stebuklingai gimė, augo, mokė, mirė ir prisikėlė. 

 

Trumpas Rožinio kalbėjimo planas

 

Maldos, kalbamos prieš Rožinį ar jo dalį (jei kalbama tik viena dalis):
„Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“ (tris kartus), „Garbė Dievui“ .

 

I dalis. DŽIAUGSMO SLĖPINIAI (pirmadienį ir šeštadienį)

 

Pirmasis slėpinys. APREIŠKIMAS (Angelas apreiškia Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą)
 

Po kiekvieno slėpinio kalbėti: „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“ (10 kartų), „Garbė Dievui“ .

 

Antrasis slėpinys. APLANKYMAS (Marija lanko šv. Elzbietą)
Trečiasis slėpinys. GIMIMAS (Gimsta pasaulio Atpirkėjas)
Ketvirtasis slėpinys. PAAUKOJIMAS (Išganytojas aukojamas šventykloje)
Penktasis slėpinys. ATRADIMAS ŠVENTYKLOJE (Viešpats Jėzus randamas šventykloje)

 

II dalis. ŠVIESOS SLĖPINIAI (ketvirtadienį)

 

Pirmasis slėpinys. KRIKŠTAS JORDANE
Antrasis slėpinys. APSIREIŠKIMAS KANOS VESTUVĖSE
Trečiasis slėpinys. DIEVO KARALYSTĖS SKELBIMAS RAGINANT ATSIVERSTI
Ketvirtasis slėpinys. ATSIMAINYMAS
Penktasis slėpinys. EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS

 

III dalis. KANČIOS SLĖPINIAI (antradienį ir penktadienį)

 

Pirmasis slėpinys. MALDA ALYVŲ SODE (Viešpats Jėzus meldžiasi Alyvų daržely)
Antrasis slėpinys. NUPLAKIMAS (Viešpats Jėzus nuplakamas)
Trečiasis slėpinys. VAINIKAVIMAS ERŠKĖČIAIS (Viešpats Jėzus vainikuojamas erškėčiais)
Ketvirtasis slėpinys. KRYŽIAUS NEŠIMAS (Viešpats Jėzus neša kryžių)
Penktasis slėpinys. NUKRYŽIAVIMAS (Viešpats Jėzus nukryžiuotas miršta)

 

IV dalis. GARBĖS SLĖPINIAI (trečiadienį ir sekmadienį)

 

Pirmasis slėpinys. PRISIKĖLIMAS (Viešpats Jėzus prisikelia iš numirusių)
Antrasis slėpinys. ŽENGIMAS Į DANGŲ (Viešpats Jėzus žengia į dangų)
Trečiasis slėpinys. ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Į žemę atsiunčiama Šventoji Dvasia)
Ketvirtasis slėpinys. MARIJOS PAĖMIMAS Į DANGŲ (Švč. Dievo Motina paimama į dangų)
Penktasis slėpinys. MARIJOS VAINIKAVIMAS (Švč. Dievo Motina danguje vainikuojama)