Kas Naujo?

Skautų naujienos

2017-01-02

100-mečio kryžiažodis PAPILDYTA ATSAKYMAIS

Artėjant Lietuvos skautų šimtmečiui, Lietuvos skautija nori apdovanoti pačius gudriausius skautus. Išspręsk 100-mečio kryžiažodį ir gauk skautiškų dovanų.

 
Artėjant Lietuvos skautų šimtmečiui, Lietuvos skautija nori apdovanoti pačius gudriausius skautus. Išspręsk 100-mečio kryžiažodį ir gauk skautiškų dovanų.
 
Ką reikia daryti?
 
+ Išspręsk kryžiažodį, kurį gavai per Šv. Kalėdas. Jei kryžiažodžio negavai, kreipkis į LS Administracijos skyrių, parašyk savo vardą, pavardę, tikslų namų adresą ir atsiųsime naują (info@skautai.lt).
 
+ Ant išspręsto kryžiažodžio parašyk savo duomenis: vardas, pavardė, kraštas, tuntas, draugovė, kaklaraištis ir amžius.
 
+ Kryžiažodį su informacija atsiųsk ar atnešk į Lietuvos skautijos nacionalinę būstinę, Trakų g. 18, Kaunas iki 2017 m. sausio mėn. 15 d. arba skenuotą el. paštu: info@skautai.lt
 
Per konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau“ finalą Kaune, 2017 m. sausio mėn. 21 d., bus apdovanojami po 5 skautus iš kiekvienos amžiaus grupės geriausiai ir greičiausiai išsprendusius 100-mečio kryžiažodį.
 
Teisingi kryžiažodžio atsakymai bus paskelbti 2017 m. sausio mėn. 23 d. www.skautai.lt
 
8 kryžiažodžio klausimas, dėl įsivėlusios klaidos, vertinamas nebus.
 
Paskubėk spręsti ir gauti Skautybės Šimtmečio dovanų!
 

KRYŽIAŽODŽIO ATSAKYMAI

 

1. Ž V A L G A S                  
2. O L I V I J A                  
3. B R O W N S E E                
4. T E L Š I A I                  
5. S U V A L K I J O J E          
6. K A N K L Ė S                  
7. A Š T U O N I                  
8.                                
9. Ž V A I G Ž D Ė S              
10. O L Y M P I A                  
11. B U D Y S                      
12. I N K A R O                    
13. T O M A S                      
14. J A P O N I J A                
15. S K I L T I S                  
16. J U R G E L E V I Č I A U S    
17. S M E T O N A                  
18. B A R B O R A                  
19. P I R M I J A                  
20. J U R G I S                    
21. A N G L I J O J E              
22. L A Z D Ą                      
23. V I L K U                      
24. V I L N I U J E                
25. S Ą J Ū D Ž I U                
26. K A U N E                      
27. S K A U T Ų                    
28. S T U L G I N S K I S          
29. S U V A Ž I A V I M E          
30. V I L K O                      
31. V Y T A U T O                  
32. S K A U T A S                  
33. P A T Y R Ę S                  
34. V I L N I U S                  
35. W O S M                        
36. Ž E M Ė                        
37. B E B R A S                    
38. V Y Š N I N Ė                  
39. J A M B O R E E                
40. B Ū K L A S                    
41. G I L V E L I S                
42. J A B L O N S K I S            
43. P L O K Š Č I A S I S          
44. V A S A R I O                  
45. N E M U N A I T Y J E          
46. K A U N A S                    
47. J U R G I U I                  
48. S E P T I N T A                
49. B I R U T Ė S                  
50. K A I R Ė S                    
51. P A V Ė J U I                  
52. P I R A M I D Ė S              
53. T A U T I N Ė   S T O V Y K L A
54. R Ū T A                        
55. D A I N E L I Ų                
56. G I T A R A                    
57. V I L M A                      
58. K E R N A V Ė                  
59. P A J A U T O S                
60. L I E P O S                    
61. B R O L I A I                  
62. B U Š P R I T A S              
63. Š V Y T U R Y S                
64. U O S T A S                    
65. D E N I S                      
66. G I N T A R Ė S                
67. G I N T A R A S                
68. L A I V A S                    
69. S E D N A                      
70. S K R A J Ū N Ė                
71. V Y D Ū N A S                  
72. V Ė J O                        
73. L A U M Ė                      
74. J Ū R A I                      
75. M Ė L Y N A                    
76. E U R O S E A                  
77. A I T V A R Ų                  
78. G I E D R Ė                    
79. Č I U R L I O N I S            
80. O B A L S I S                  
81. K A K L A R Y Š Į              
82. G I L V E L I O                
83. T I K R A S I S                
84. G Ė R I O                      
85. A K A D E M I K A I            
86. S L Ė N I S                    
87. E R E L I S                    
88. J O T I                        
89. P A L A N G A                  
90. U K M E R G Ė                  
91. A D J U T A N T A S            
92. L I Z D E I K A                
93. L A U Ž A S                    
94. Š I M T M E T Į                
95. I E V A                        
96. G E D I M I N A I Č I Ų        
97. F E T R A                      
98. R U M Š I Š K Ė S              
99. L E G E N D A                  
100. P I L K A