Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-04-06

Skautų žemė '13: Žalio velnio takais

Sveikiname Jus, laikinai netekusius tėvynės Lietuvos.

Pasveikinimui tiesiame rankas. Jos kruvinos, kaip ir mes patys. Nebijokite susiteršti. Tai mūsų pačių kraujas, per trejus metus okupantų raudonarmiečių liejamas. Liejame ne lašais, bet upeliais.

Broliai ir sesės, nepamanykite, kad aš jus noriu graudenti, perdėti tautos kančias. Tik Sibiras ar miškas lieka mūsų prieglauda. 

Mus baudžia už viską. Mes taip mylime tėvynę Lietuvą, kad geriau čia krintame, kiek galima brangiau pardavę gyvybę. Mes dantimis įsikandę laikomės Tėvų Žemės tol, kol okupanto buožė sudaužo mūsų galvas. 

Užmerkiame akis su pilna burna šventos žemės, kad kiti ją labiau pamiltų. 

Ir mylime ją, prieš visą pasaulį didžiuojamės.

Visi junkimės į kovotojų eiles sau protuose ir širdyse įrašę: Prakeikimas visiems tėvynės išdavikams ir mirtina kova dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės!

Jums ranką į kovą išties jūsų skilties ar draugovės vadovas, juk kartu su juo žengsite Nepriklausomos Lietuvos link. O šie, apie ketinimus prijungti savo būrį prie kovų, lai praneša centriniui partizanų štabui šiuo adresu:

zalio.velnio.takais@gmail.com

Broliai ir seserys, laukite daugiau žinių. Kaip Stalino kraugeriai nestoja traiškyt lietuvių tautos, taip mes nenustosim vilties atsikratyt raudonojo jų jungo.

Sekite mūsų žodžius