Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-11-05

Skautybė – ne tiktai vaikų, bet ir suaugusiųjų auklėtoja (skautatinklio naujienos, lapkričio 5 d.)

Apie tai, ką gali išmokti, kai atrodo, jau viską moki.

 

Pirmadeniniam įkvėpimui dalinuosi kitos vyr. skautės – A. Lichtenšteinaitės (vent ji taip pasirašinėdavo) 1936 m. „Skautybės“ 3 nr. spausdintu straipsniu. Man jis toks paprastas atrodo, bet ir į temą, tad gal tiks pirmadieniniams popkornams. Subalansuota vadovams, bet tinka ir būsimiems. Man dėl tokio paprastumo reikėtų labai stengtis ir matyt nesigautų, vien todėl čia kūl.

Skautybė – ne tiktai vaikų, bet ir suaugusiųjų auklėtoja

Kartą kalbėjomės apie vaikų auklėjimą: vienas siūlė auklėti vaikus vienaip, kitas – kitaip, kaip paprastai tokiais atvejais būna. Tada mano sesutė juokdamasi pasakė: „Mes kalbame apie tai, kaip geriausia auklėti vaikus, tuo tarpu jie mus auklėja. Neseniai apsirengiau išeiginiais rūbais, o čia mano mažytės mane užpuolė: viena įsikibo į sijoną, kita lipo man ant kojų, trečia prašėsi ant rankų. Supykau: gaila buvo ir gero sijono, ir naujų batų. – Eikit šalin! – surikau. – Ko jums reikia? Mindote man kojas, kaip tikri drambliai!“

Praėjo kiek laiko. Sėdžiu valgomajam kambary, o mano vyriausioji žaidžia prie mano kojų. Staiga girdžiu piktą balselį: „Eik šalin! Tu tikras dramblys!“ Tai mano dukrelė supyko ant savo lėlės. Net ausys man paraudo: atsiminiau savo pasakytus žodžius ir ne tiktai nedrįsau subarti savo dukters, bet bijojau parodyti girdėjusi jos žodžius.

Dirbdama su skautėmis, dažnai prisimenu šį mažą incidentą ir klausiu savęs: kažin, kas ką daugiau auklėja, ar aš mergaites, ar jos mane?

Kaip ir daugeliui vadovių, man tenka dirbti mokykloje. Dirbu iš pamėgimo ir stengiuosi būti rūpestinga, bet dažnai nusigąstu, kaip daug mano ir kitų klasių mokinėms trūksta auklėjimo. Yra, tiesa, auklėjimo pamokų, bet visa tai tėra žodžiai: pats vaikų gyvenimas lieka kaip ir nepaliestas. Norėdama arčiau susipažinti su savo mokinėmis ir turėti daugiau įtakos jų gyvenimui už mokyklos sienų, pradėjau ieškoti darbo su skautėmis. Tiesa, gal man veikė dar ir kitas akstinas: po studijų metų jaučiausi gyvenanti stovinčiam vandeny, eikvojanti savo žinias ir jėgas ir labai mažai tegaunanti iš kitur: tą spragą tikėjausi papildyti skautų idėjomis ir darbais.

Prasidėjo aktualus darbas: sueigos, pasitarimai, skautiški darbai. Atsivėrė naujas mergaičių pasaulis, pilnas gražių bruožų ir norų, bet drauge su tuo ir visokių neigiamų ypatybių. Nepunktualumas, nesąžiningumas mažuose dalykuose, netvarkingumas kaskart vis labiau ir labiau ėmė mane erzinti. Tada pradėjau kovoti: paskaičiau Forsterį ir „Skautų Vadą“ bei kitas naudingas knygas ir kalbėjau – kalbėjau; o parėjus buvo nesmagu: čia laiškas seniai guli neatsakytas, ten spintoj ne kažin kokia tvarka, ir pavėluota, rodos, ne vieną kartą. Ar galima kalbėti apie tai, ką pats ne visuomet atlieki? Ar galima reikalauti to, ką pats ne visuomet praktikuoji? Taip, nors būtų keista reikalauti, kad suaugęs žmogus visiškai pavirstų vaiku, jis vis dėlto turi vadovautis tuo, ko kitus moko.

Glaudžiame kontakte su skautėmis skautybė įgija naujos reikšmės: ji nėra tiktai gražus idealas ir galinga priemonė išauginti sveiką ir drausmingą jaunuomenę, bet ir suaugusiųjų nepailstanti mokytoja. Drauge su vaikais auga ir auklėjasi ir jų vadovai (gal, kiek kitokiu maštabu). Klaidinga galvoti, kad žmogus, pasiekęs 20, 22 ar 23 metus amžiaus, jau išauklėtas: gyvenime nuolat tenka susidurti su naujais reiškiniais, naujais žmonėmis bei netikėtomis situacijomis, nuolat tenka ieškoti naujų kelių, nuolat tenka save perdirbti ir auklėti.

Skautybė ne tiktai padeda nepamiršti, ko mūsų tėvai bei mokytojai mus mokė, bet ji sužadina mumyse – tiesioginiai arba netiesioginiai (per vaikus) – norą tobulėti ir auklėtis.

Bonusai

Mėnesio pradžia, todėl truputis šio bei to:

-          Mantai Sideravičių, prisidirbai su savo šaršalo kėlimais, štai už tai tau mėnesio skauto titulas, olė!

-          Nesu tikra, bet mėnesio iššūkį laimėjo greičiausiai Akvilė, nes rimčiausiai pažiūrėjo į demokratijos temą.

-          Naujas iššūkis – parodyk, kaip atrodys tavo pastovyklė Jubiliejinėje stovykloje. Tinka piešiniai, maketai, vaidinimai, realybė, brėžiniai, tik dainos netinka. Ant įkvėpimo:

 

Beje, tikiuosi visi iki lapkričio 1 d. susimokėjot LS nario mokestį?

Gražios savaitės,

s. Jorė