Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-10-10

PST

Kodėl mums neatkūrus PST ir kodėl ji išnyko?

Rašiau aš staipsnį, su priešistorija ir pnš... ne ten paspaudžiau- viskas dingo. Tad nutariau iš naujo parašyti straipsnį praleidžiant įžangą.

Kodėl LS nebeturi tokio organo, kaip "patyrusių skautų taryba" (PST)? Juk anksčiau ji lyg ir gražiai dirbo, o svarbiausia rūpinosi kandidatais į pat. skautų ir jų įžodžių aplinkybėmis. Štai šį tinklapį radau apie juos- http://old.skautai.lt/_vt/index.php šis tinklapis yra senas ir apmiręs ir tai tik parodo, kad taryba 2009-2010m. kažkur dingo. Tačiau kodėl, ar buvo tam rimtų priežasčių?

Manau galėtume atkurti šį LS organą, jei tai leidžia galimybės... Gal net kaip dalį šių metų kalėdinės sueigos galėtų būti naujų PST narių rinkimas. Kol kas nelabai sugebėjau įsigilinti į PST nuostatus ir kaip jie veikia, bet štai ir jie:

 
1. „Patyrusių skautų taryba“ (toliau „PST“) – LS pirmijos jaunimo programos skyriaus patariamasis organas.
2. „PST“ sudaro 10 narių, iš jų vienas pirmininkas + kuratorius iš senosios PST.
3. „PST“ nariais gali būti renkami tik patyrę skautai.
4. „PST“ pirmininkamas išrenkamas iš naujosios „PST“ per pirmąjį posėdį. Pirmininkas gali būti perrinktas įpusėjus kadencijai, jei tam yra tvirtas pagrindas.
5. Naujai išrinktos „PST“ narių įgaliojimai prasideda, o ankstesnės „PST“ įgaliojimai baigiasi, kai naujai išrinkta „PST“ susirenka į pirmąjį posėdį.
6. „PST“ narys gali atsisakyti savo pareigų, prieš tai nurodęs priežastį, bei pasiūlęs kitą kandidatą vietoj savęs. Naujai atėjęs, teisėtu „PST“ nariu tampa sudalyvavęs „PST“ posedyje.
7. „PST“ darbui vadovauja, šaukia ir pirmininkauja „PST“ posėdžiams „PST“ pirmininkas + kuratorius, kurie atsiskaito Jaunimo programos skyriaus (JPS) vedėjui arba JPS nariui, kuris yra atsakingas už patyrusių skautų amžiaus grupę.
8. Pirmininkui negalint eiti pareigų arba atsisakius jų, „PST“ pirmininku tampa pirmininko paduotojas arba naujai išrinktas „PST“ narys
9. „PST“ sprendimų, neviršijančių „PST“ kompetencijos, įgyvendinimą užtikrina pati „PST“ ir kraštuose susikūrusios mažosios kraštų „PST“.
10. Mažąją krašto „PST“ sudaro aktyviausi krašte patyrę skautai ir jei yra galimybė atstovai iš kiekvienos draugovės/tunto, kurioje yra patyrusių skautų + pirmininkas (krašto atstovas didžiojoje „PST“).
11. „PST“:
1) Padeda JPS vykdyti Jaunimo programos nuostatuose aprašytą patyrusių skautų programą kraštuose ir bendrai LS.
2) Vykdo JPS pavestą veiklą.
3) Jei reikia, siūlo Jaunimo programos nuostatų pakeitimus.
4) Vykdo kitus su Jaunimo programos payrusių skautų amžiaus grupe susijusius reikalus.
5) Rūpinasi kandidatų į patyrusius skautus programa.
12. Mažosios kraštų „PST“:
1) Atlieka didžiosios „PST“ pavestus darbus.
2) Prižiūri, kad kraštuose butų vykdoma patyrusių skautų amžiaus grupės programa.
3) Teikia krašto patyrusių skautų, kandidatų į patyrusius skautus ir savo pageidavimus didžiajai „PST“.
4) Sprendžia arba perduoda spręsti didžiąjai „PST“ problemas, susijusias su patyrusių skautų amžiaus grupe.
13. „PST“ posėdžius ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius šaukia „PST“ pirmininkas + kuratorius.
14. „PST“ sprendimai gali būti priimami, jei juos priimant dalyvauja bent 2/3 narių. Sprendimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma; balsams pasidalinus pusiau, lemia „PST“ pirmininko balsas.
15. „PST“ pirmininkas:
1) Vadovauja „PST“ darbui, šaukia „PST“ posėdžius.
2) Pirmininkui negalint dalyvauti posėdyje, posėdžiui vadovauja kuratorius arba pirmininko pavaduotojas, kurį išsirenka pats pirmininkas iš esamos „PST“.
3) Pasibaigus „PST“ kadencijai, artimiausiame Suvažiavime pateikia veiklos ataskaitą.
16. „PST“ posėdžiuose sprendimai priimami atviru ir slaptu balsavimu.

Tikiuosi šio organo atkūrimo ir palaikimo iš "viršaus", pagarbiai br. Lukas iš Klaipėdos.