Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-04-02

Pavasario šventė – Šiauliuose!

2012 m. balandžio 28 d. PAVASARIO ŠVENTĖ vyks Šiauliuose – mieste, svarbiame lietuviškos skautybės istorijai, atvirame šiandieninėms skautų iniciatyvoms.

2012 m. balandžio 28 d. PAVASARIO ŠVENTĖ vyks Šiauliuose – mieste, svarbiame lietuviškos skautybės istorijai, atvirame šiandieninėms skautų iniciatyvoms.

  

 Skautai Šiauliuose įsikūrė vieni pirmųjų Lietuvoje – 1920 m! Šiemet Šiaulių tuntas švenčia 88-ąją įkūrimo (1924 m. kovo 15 d.) sukaktį!


PAVASARIO ŠVENTĖS šūkis: „Aidi aidi skautija!“  

„Skautų aidas“ pradėtas leisti Šiauliuose (1923 m. kovo 15 d.)! Rinktas šapirografu. 

 

PAVASARIO ŠVENTĘ pradėsime įspūdinga rikiuote!

Sktn. kpt. Mykolas Kalmantas (antroje eilėje per vidurį) – Šiaulių tunto tuntininkas, (1924–1925 m.), LSA vyriausiasis skautininkas (1925–1930 m.). Jo vadovaujamas Vyriausias skautų štabas buvo vienas veikliausių Lietuvos skautijos istorijoje.


PAVASARIO ŠVENTĖJE bus aukojamos Šv. Mišios.

1924 m. Šiaulių tunto stovykla paliko kai ką labai brangaus ir visai lietuviškajai skautijai – Šiaulių gimnazijos kapelionas kun. Vladas Mažonas pasiūlė maldą, kuri buvo sakoma visose Šiaulių tunto stovyklose, o vėliau ir visose Lietuvos skautų stovyklose, iškylose, suvažiavimuose, sąskrydžiuose (pagal A. K. Saulaitį):

„Gražios gamtos ir viso pasaulio kūrėjau, Dieve, stiprink mūsų brangiosios Lietuvos skautų dvasią, idant mes tobulėtume šviesaus proto žiniomis, kilnių jausmų švelnumu ir veiklios valios tvirtumu. Padėk mums, Visagali, semtis reikalingų jėgų iš Tavęs, kursai esi Tiesos, Grožio ir Gėrio Šaltinis, idant, nugalėdami visas kliūtis ir kasdien eidami geryn, gryna sąžine ir linksmu veidu dirbtumėm mūsų Tėvynės ir žmonijos naudai. Amen.”

 

Per PAVASARIO ŠVENTĘ pastate, kuriame buvo suvaidintas spektaklis „Amerika pirtyje“, žiūrėsime „Naisių vasaros teatro“ spektaklį „Pasaka apie obuolius ir kitus Obelių gyventojus“ (pagal Vytautą V. Landsbergį).

Sktn. Stanislava Venclauskienė (1874–1958 m.) – skautų rėmėja, 1935 m. dirbo LSS šefo paskirtoje taryboje. Pirmoji profesionali lietuvių aktorė (Agota pirmajame lietuviškame spektaklyje „Amerika pirtyje“), režisierė, visuomenės ir kultūros veikėja, užaugino ir išauklėjo daugiau kaip šimtą našlaičių ir beglobių vaikų.

 

Ar esi toks energingas, kaip sesė Gražbylė? Per PAVASARIO ŠVENTĘ rungtyniausime, kas daugiau aplankys unikaliausių Lietuvoje muziejų: Dviračių, Radijo ir televizijos, Geležinkelio, Vandentvarkos, Policijos, Ugniagesių ir kt.

Gražbylė Venclauskaitė (1912 m.) (per vidurį) – buvusi Šiaulių tunto adjutantė, skaučių vadovių žurnalo „Vadovė“ bendradarbė. 1989 m. padėjo atkurti skautus Šiauliuose. Vydūno krikštadukra. Anglijoj skautiškų kursų metu jai teko bendrauti su B.-P! 2012 m. LS suvažiavime apdovanota Lelijos ordinu – už nuopelnus Lietuvos skautijai ir visam skautiškam judėjimui.

 

PAVASARIO ŠVENTĖJE patikrinsime ir patobulinsime savo žinias Pirmosios pagalbos varžybose.            

Antanas Ksaveras Saulaitis (1906–1989) – pirmosios skautų draugovės Šiauliuose narys. Ilgametis LSA ir LSS tarybos narys. 1929–1969 m. (su pertraukomis) redagavo „Skautų aidą“. Kryžius pradėta statyti A. K. Saulaičio vadovaujamose Šiaulių tunto stovyklose. Idėja pasklido po visą kraštą: stovyklose pradėti statyti kryžiai, puošti tautiniais bei skautiškais elementais. Kryžiaus ženklas lydėjo jį ne tik skautiškame kelyje  – 1939-1941 m. A. K. Saulaitis buvo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pirmininkas.

 

Per PAVASARIO ŠVENTĘ įlįsime į ugniagesių kailį.

Šiauliuose veikė skautų ugniagesių šv. Floriono draugovė, jūrų skautai, žydų skautai.

 

PAVASARIO ŠVENTĘ uždarys vakaro laužas-koncertas. 2012 m. dainų konkurso „Gražių dainelių daug girdėjau” laureatai, pradėkite repetuoti jau šiandien!

Šiauliečių stovyklos Palangoje buvo išgarsėjusios turiningais laužais. Vasarotojai kas vakarą miniomis susirinkdavo prie laužo.

 

Kas atvyks pasveikinti skautų į PAVASARIO ŠVENTĘ?

Garsusis Palangos pušynas – Šiaulių tunto mėgstama stovyklavietė! 1929 m. ten stovyklaujančius Šiaulių skautus aplankė prezidentas A. Smetona.

 

Visi į Šiaulius, į PAVASARIO ŠVENTĘ!

 

Detalesnė šventės programa ir kita svarbi informacija bus skelbiama vėliau.

 

Veiklos vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą/dalinai finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse"), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.