Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-03-22

BP "Skautų vadovui". 4 dalis

Skautybė yra paprasta

1 dalis2 dalis, 3 dalis

SKAUTYBĖ

Skautybė yra jaunuolių vadovaujamos žaidynės, kuriose vyresnieji broliai gali suteikti savo jauniesiems broliams sveiką aplinką ir paskatinti juos geriems veiksmams, kurie padėtų išvystyti pilietiškumą. Stipriausiai ji pasireiškia gamtos stebėjimu ir miškininkystės studijavimu. Ji santykiausja su individu, ne su draugija. Ji iškelia intelektualines ir grynai fizines ar grynai moralines ypatybes.

Pradžioje ji siekdavo tų tikslų. Dabar iš patyrimo žinome, kad ten, kur yra tinkamai elgiamasi, ji pasiekia juos.

Galbūt geriausias Skautybės tikslų ir metodų aiškintojas buvo Kolumbijos Universiteto mokytojų koledžio dekanas James E. Russel. Jis taip rašo:

„Skautų programa yra vyro darbas, pritaikytas jaunuoliui. Ja kreipiamasi į jaunuolį ne tik dėl to, kad šis yra jaunuolis, bet kad jis yra tampantis vyru. Skautų programa neprašo iš jaunuolio to, ko vyras nedaro; bet žingsnis po žingsio ji paima ir veda jį nuo tos vietos, kur jis yra, kad šis pasiektų vietą, kur jis turi būti.

Ryškiausia Skautybės žymė yra ne jos vyksmas, bet jos metodas. Ji yra beveik ideali sistematinė schema, kaip vadovauti teisingam jaunuolių elgimuisi ir kaip įgyvendinti teisingą laikyseną. Veikime iškyla du dalykai – vienas, kad laikysena nustatyta; kitas, kad jis suteikia progos iniciatyvai, savęs kontrolei, pasitikėjimui savimi ir savęs vadovavimui.

Iniciatyvos išvystyme Skautybė priklauso ne tik nuo jos darbo programos su jaunuoliu, bet stebėtinu būdu ji taip pat sunaudoja ir savo administracijos mechanizmą. Administratyvinėje schemoje yra duodama puiki proga atsipalaiduoti nuo bet kokio instruktuoto metodo. Tai įvyksta skiltyje ir draugovėje. Ji moko jaunuolius dirbti draugėje būriuose. Ji sustiprina bendro tikslo bendras pastangas, o tai iš visinės ir išorinės pusės yra demokratiška.

Skatindami savo skautuose ne davatkišką, bet sveiką, linksmą, užmokesčio laukimo dvasią, pirmiausia daryti Gerus Darbus ir patarnauti bendruomenei, jūs galite daugiau padaryti jiems, negu skatindami jų pažangumą, jų drausmę ar jų žinojimą, nes jūs mokote juos ne to, kaip įsigyti pragyvenimą, bet kaip gyventi.

Skautybė yra paprasta

Pašaliniam iš pirmo žvilgsnio Skautybė gali atrodyti labai sudėtinga ir daugeliui tai, galbūt, sutrukdo tapti draugininkais ir atstumia dėl begalinio skaičiaus ir įvairumo tų dalykų, kuriuos, jų nuomone, jie turėtų žinoti, norėdami mokyti berniukus. Bet taip nebūtų, jeigu jie pasistengtų įsisąmoninti šiuos punktus:

  1. Skautybės tikslas yra visiškai paprastas;
  2. Draugininkas suteikia skautui ambicijos ir troškimą pačiam mokytis, nurodydamas jam veiksmus, kurie patraukia jį ir kuriuos jis seka, kol jis patyrimo dėka daro juos teisingai. (Tokie veiksmai yra nurodyti „Skautybėje Berniukams“).
  3. Draugininkas veikia per savo skiltininkus.

Skautybės tikslas

Skautų lavinimo tikslas yra pakelti mūsų būsimųjų piliečių lygį, ypač būdo ir sveikatos atžvilgiu; savanaudiškumą pakeisti tarnyba, padaryti vyrukus individualiai, moraliai ir fiziškai sugebančius panaudoti tą sugebėjimą tarnauti savo draugams.

Pilietiškumas buvo trumpai apibūdintas kaip „aktyvus lojalumas bendruomenei“. Laisvame krašte tai yra lengva, ir nėra nepaprasta į save žiūrėti, kaip į gerą pilietį, klausantį įstatymų, dirbantį savo darbą ir išreiškiantį savo pasirininkimą politikoje, sporte ir veikime, paliekant kitiems rūpintis tautos gerove. Bet pasyvaus pilietiškumo nepakanka laisvės, teisingumo ir garbės vertybėms pasaulyje išlaikyti. Tai padarys tik aktyvus pilietiškumas.

Keturios skautų lavinimo šakos

Aktyvaus pilietiškumo lavinimo tikslui užbaigti mes paimame šias keturias šakas, kurios yra pagrindinės geriems piliečiams išugdyti. Ir mes siekiame ne išorinio, bet vidinio jų įgyvendinimo.

Būdas, kurį mes ugdome skilčių sistema, skautų įstatais, skautų pažinimu, miškininkyste, skilties vadovo atsakingumu, komandų rungtynėmis ir ištekliais, slypinčiais stovyklos darbe. Ten įeina Dievo Kūrėjo įsisąmoninimas per Jo darbus; gamtos grožio vertinimą; ir per augalų ir gyvulių meilę, su kuriais gyvenimas gamtoje jį supažindino.

Sveikata ir jėga

Per rungtynes, lavinimus ir asmens higieną bei dietos pažinimą.

Rankų darbai ir nagingumas

Kartais uždarais užsiėmimais, bet ypatingai per pioneriją, tiltų statymą, stovyklos pagalbines priemones, savęs išreiškimą meno pagalba. Visa tai siekia padaryti produktyvų darbininką.

Tarnavimas kitiems

Religinės praktikos perkėlimas į kasdienį gyvenimą „Gerų darbų“ pagalba, susijusių su visiškai mažais gerais veiksmais, su bendruomenės tarnyba nelaimingais atsitikimais, gyvybės gelbėjimu.

Tų keturių šakų detalės atvaizduotos lentelėje ir aprašytos šios knygos antrojoje dalyje.

 

Bus daugiau


Lordas Baden Powellis iš Gilvelio

SKAUTŲ VADOVUI (Aids to Scoutmastership)

Vertė s. Ona Saulaitienė ir A. Landsbergis