Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-06-11

Partizanų takais

[i]Žygį skiriame visiems Dainavos girios partizanams atminti, jų didiems darbams pagirti.[/i]


Žygis prasidėjo Zervynose. Išlipome iš traukinio ir eidami pasroviui Ūlos upės skardžius, pasiekėme busimą įsikūrimo vietą. Tai nedidelis skardelis prie pat upės. Vietos nedaug, bet mums per akis.

Pasirūpinome pagrindine buitimi: malkos, vanduo bei migio vieta. Laužo ugnį įžiebėme senoviniu būdu, taip kaip mūsų protėviai kurdavę. Užkandom, pasišnekėjome, truputį padainavome, pasimokėme įskelinėti ugnį. Atėjo pavakarys. Iškėlėme vėliavą. Atėjo metas atminti protėvius. Prie švento ąžuolo sukūrėme ugnį, prisiminėme praeityje senoliu nuveiktus darbus, padainavom ir pakilia dvasia žengėme atgal į stovyklą. Vakaras buvo smagus. Sutemos greitai mus suguldė po užklotais, o girios paukšteliai giesmes savo migdančias čiulbėjo ir migdė kaukiančius vilkus...


Ryte pakilome anksti, bet dar gulinėjome, nes laukėme brolių papildymo. Sulaukę, pajudėjome Kasčiūnų kaimo link, aplankyti partizaną Tigrą.

Smagiai žygiavome, aplankėme Žiūrų ir Mardasavo kaimus. Ilsėjomės, ir po pietų jau buvome Puvočių kaime, prie Merkio. Išsimaudėme, užkandome, pašnekėjom ir pajudėjom į tikslą.

Sutikti buvom šiltai. Tigro pasakojimų klausėmės labai noriai, uždavinėjom klausimus, Dainavom partizanų dainas prie Ramanausko-Vanago bunkerio.


Merkio pašonėje, besiklausant gyvo istorijos liudininko, kiekvienas mūsų širdyje pajutome tą jausmą...

Meilę Tėvynei, pasididžiavimo savo tautos sūnumis, laisvės gynėjais ir laisvės troškimo...

Sudainavę paskutinę dainą pajudėjome Marcinkonių link. Kelias buvo netolimas, nes besišnekučiuojant lengviau žengti petys į petį.

Apsistojome Kastinio ežero pašonėje.

Jau vakaras. Atėjo daugiau žmonių prie mūsų laužo.... Iki ryto skambėjo partizanų dainos, aidėjo smagios šnekos.

Ankstų rytą atsikėlę nuskubėjome į taukinį.

Žygis buvo smagus, naudingas ir reikalingas, kad nepamirštume savo praeities ir laisvės kainos.


Bolševikai tegu žino,
Kad dar kartą žygis bus.
Iš miškų ir iš beržynų
Vyrai jiems paruoš kapus


Kaukiantys Vilkai