Kas Naujo?

Skautų naujienos

2008-02-14

Dvejoji? Kelk kandidatūrą!

Kiekvienas mūsų organizacijoje veikiantis suaugęs nestovi vietoje – eina savo tobulėjimo keliu, priima vis naujus iššūkius. Vieni ryžtasi suburti naują vilkiukų gaują, kiti – įsilieti į Tarybos veiklą, imtis lemti esminius organizacijos gyvavimo dalykus.

Darbas Taryboje, Etikos ar Kontrolės komisijose neturėtų bauginti Jūsų, gerbiamieji vadovai. Jeigu turite pakankamai skautiškos ir gyvenimiškos patirties, imkitės veikti nacionaliniu lygiu – Jūsų bendraminčiai ir bendražygiai, vaikai, jaunimas ir suaugę pasitiki Jumis!

Pagal Lietuvos skautijos įstatus Taryba tarp suvažiavimų rūpinasi organizacijos gerove ir augimu, formuoja organizacijos strategiją; rengia įstatų pakeitimų projektus, tvirtina nuostatus, kontroliuoja jų įgyvendinimą; tvirtina Pirmijos parengtą organizacijos metų veiklos planą bei biudžetą, suteikia aukštesniuosius vyresniškumo laipsnius ir kt.

Kaip šioje veikloje jaučiasi dabartinės Tarybos nariai? Ar jie drąsintų dvejojančius vadovus ryžtingiau kandidatuoti į 2008–2010 m. kadenciją?

Tarybos pirmininkė vyr. sktn. vyr. sk. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė:„Mūsų posėdžiuose vyrauja atvira, draugiška, pasitikėjimo aplinka, daug diskutuojama. Išklausomos, gerbiamos visų ir įvairios nuomonės, argumentai. Čia susirenka skautų atstovai iš skirtingų vienetų ir kraštų, įvairaus amžiaus ir patyrimo, todėl išryškėja nuomonių skirtumai, iškyla nauji požiūriai į tam tikrus dalykus, problemų sprendimų būdus, tai užtikrina priimamų sprendimų kokybę ir pagrįstumą.

Ši aplinka sudaro nariams galimybes mokytis priimti sprendimus, dalyvauti demokratijos procesuose, susidaryti ir išsakyti savo nuomonę, argumentuoti savo pasirinkimus ir sprendimus. O taip pat augti ir bręsti prisiimant atsakomybę už savo ir visos tarybos nutarimus bei jų pasekmes.“

Tarybos narė Laura Jankauskaitė-Jurevičienė:„Lietuvos skautijos Taryba sprendžia organizacijos gyvavimui ir veiklai svarbius klausimus. O paprastais žodžiais tariant – tai skautų bendraminčių būrys, kurie rūpinasi oficialiąja skautavimo puse: dokumentacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos įstatymus, tvarkymu bei pritaikymu organizacijos viduje.

Tarybos nariai yra atsakingi už pasirinktas sritis: kraštų kuravimą, organizacijos reprezentavimą valstybiniu lygmeniu, nuostatų tvarkymą ir atitikimą šių dienų realijoms ir pan.

Tarybos nariai – tai ne baubai, kurie „suteikia“ arba „nesuteikia“ vyresniškumo laipsnius ir sako kalbas per oficialius renginius. Tai tik skautai, norintys, kad skautavimas nebūtų „chebros“ lygio, ir siekantys, kad Lietuvos skautija taptų reprezentatyvia bei konkurencinga organizacija Nevyriausybinių organizacijų akiratyje.“

Tarybos narys Marius Alekna:„Taryba – tai naujos pažintys, nauji pojūčiai ir patyrimas. Man tai buvo nauja gyvenimo pamoka. Veiklą Taryboje įvardinčiau kaip svarbiausią ir labai garbingą pareigą. Tikrai gera, kai tavo balsas kažką reiškia, kai gali prisidėti nulemiant kažką svarbaus, kai matai tiesioginę naudą.

O kaip gi nepaminėti skanios picos Tarybos posėdžių metu?!“

Tarybos narys psktn. Antanas Jogminas:(brolis Antanas – pirmas iš dešinės)

„Buvimas Lietuvos skautijos Tarybos nariu – tai pirmiausia asmeninis iššūkis sau: ne šiaip sau laiptelis, o didelis laiptas, pakopa žmogaus tobulėjimo ir tobulinimosi kelyje. Tai ne tik rimta atsakomybė už visą organizaciją, ilgi ir kartais nuobodūs posėdžiai, bet ir neįkainuojama patirtis dirbant su geriausiais iš geriausių, tai smagios, įsimintinos akimirkos, praleistos su draugais.

Dažnas pagalvojame: „Taryba! Tai tikrai ne man. Aš nevertas...“ Lygiai taip pat galvojau ir aš – kol nepatikėjau savo jėgomis. Broliai ir sesės, stovintis vanduo pradeda skleisti negerą kvapą ;) Linkiu, kad jūsų gyvenimo vanduo tekėtų sraunia kalnų upe, užuot telkšojęs žaliavandene kūdra! Kviečiu Jus nepabijoti ir ryžtis šiais metais prisijungti prie drąsių, įvairaus amžiaus , tačiau visada jaunatviškų žmonių kompanijos.“

Etikos komisija reikalinga tam, kad iškilus būtinybei nagrinėtų svarbesnius organizacijos narių nusižengimus principams, tvarkai ar drausmei. Ši komisija analizuoja ir aiškina skautų principus, vertybes, Lietuvos skautijos etikos kodeksą, įstatus, nuostatus bei nusižengimus jiems. Taip pat nagrinėja visus ginčus, skundus, nusižengimus skautavimo principams.

Etikos komisijos narė sktn. vyr. sk. Benita Mincevičiūtė:„Kai man pirmą kartą pasiūlė kandidatuoti į Etikos komisiją, spyriojausi kaip mažas vaikas – juk nežinojau, kas tai ir „kokiu šaukštu valgoma“. Vis tik geriau pasvarsčiusi supratau, kad tai kaip tik man: laikas nuo laiko įsivertinu, kaip aš gyvenu, kokios vertybės man, kaip žmogui ir kaip skautei, yra svarbios, kokias vertybes norėčiau perduoti skautams bei dalintis su vadovais. Tai atsakomybė, bet ne našta.

Rūpinantis etika, vis tik svarbiausia klausyti savo širdies balso ir iš tikrųjų gyventi pagal skautų šūkį – „Tarnauti Dievui, Tėvynei, Artimui“. Tada neliks abejonių, bus drąsiau priimti sprendimus, kurie svarbūs mums visiems.

Mieli vdovai, kas bebūtume – Tarybos, Etikos ar Kontrolės komisijų nariai – visi esame tie patys Jūsų broliai ir sesės, į kurių gretas galite įsijungti ir Jūs. Ar tikrai manote turį begalę darbų ir baiminatės nespėsią atlikti dar vienos misijos?? (išduosiu mažą paslaptėlę: per 4 metus (2 kadencijos) vos porą kartų teko spresti iškilusius nesklandumus ;) Svarbiausia – budėti!”

Lietuvos skautijoje veikia ir Kontrolės komisija. Ji tikrina organizacijos ūkinę-finansinę veiklą.

Kontrolės komisijos narė psktn. vyr. sk. Živilė Vaitkūnienė:(sesė Živilė – antra iš kairės)

„Esame savotiška įteisinta organizacijos „sąžinė“. Ši veikla labai tinka žmonėms, kurie tiki organizacija, ir gali iš jos ne tik imti, bet ir duoti. Pradedančiajam – tai susipažinimas su elementariais darbo teisės, buhalterijos pagrindais. Šis žinojimas pravers tvarkant apskaitą vienete, o vėliau, jau pradėjus savarankišką gyvenimą, ir kasdieniniame darbe. Turintiems bent kiek patirties minėtoje veikloje tai puiki proga pasidalinti savo žiniomis vardan organizacijos gerovės ir stiprybes. Jei dėl vienokių ar kitokių priežasčių šiuo metu esate nutolęs nuo tiesioginio darbo draugovėje ar vadijoje, veikla Kontrolės komisijoje – puiki galimybė išlikti organizacijoje veikliu, jausti jos pulsą.“