Kas Naujo?

Skautų naujienos

2014-02-06

Informacija po LS Tarybos posėdžio

2014 m. vasario 1 d., Kaune, įvyko LS Tarybos posėdis. Čia pasakojame kas ten buvo kalbėta ir kas nuspręsta.

Mieli sesės ir broliai,

Praeitą šeštadienį, vasario 1 d., Kaune vyko paskutinis šios kadencijos Lietuvos skautijos Tarybos posėdis (jau kovo mėnesį vyksiančiame Suvažiavime bus renkami 8 nauji Tarybos nariai, todėl prasidės nauja, kitos sudėties, Tarybos kadencija).

Kadangi Taryba sprendžia visai mūsų organizacijai svarbus klausimus, norime pasidalinti kas buvo kalbėta, kas svarbaus nuspręsta  šiame Tarybos posėdyje.

Posėdyje dalyvavo 12 Tarybos narių, taip pat dalyvavo vyriausioji skautininkė Ieva Žilinskienė ir dauguma LS Pirmijos narių.

 1. LS Metinė veiklos ir finansų ataskaita.

Kiekvienais metais LS vyriausiasis skautininkas ir Pirmija parengia ataskaitą apie per metus vykdytą veiklą ir organizacijos finansų panaudojimą, kurią pirmiausia teikia susipažinti LS Tarybai, o vėliau teikia tvirtinti LS suvažiavimui. Vyriausioji skautininkė sesė Ieva Žilinskienė Tarybai pristatė Pirmijos parengtą 2013 m. veiklos ir finansinę ataskaitas.

Taryba patvirtino 2013 m. ataskaitas ir siūlo teikti jas tvirtinti LS suvažiavimui.  Artėjant suvažiavimui su šiomis ataskaitomis visi galėsite susipažinti skautatinklyje.

 1. LS atstovų delegavimas į Pasaulio skautų konferenciją Slovėnijoje.

2014 m. rugpjūčio 4-7 d. Liublijanoje, Slovėnijoje vyks Pasaulio skautų judėjimo organizacijos (WOSM) Suvažiavimas, kuris vadinamas „Pasaulio skautų konferencija" (PSK). Kaip ir LS Suvažiavime, taip ir PSK privalo dalyvauti visų WOSM narių atstovai iš viso pasaulio. Konferencijoje bus renkama nauja WOSM vadovybė, priimami bendri pasaulio skautų susitarimai, strateginiai dokumentai (pvz. pasaulinė skautų jaunimo programos tvarka). Taigi, būdami pasaulio skautų bendruomenės nariais, turime siųsti ten savo atstovus ir pareikšti savo balsą.

Atstovauti Lietuvos skautijai šiame renginyje deleguojamos dvi sesės  - LS Užsienio ryšių skyriaus vedėja Beatričė Leiputė ir Tarybos pirmininko pavaduotoja Jorė Astrauskaitė.

 1. LS nuostatų pakeitimai.

Tarybos „Vidaus“ komiteto pirmininkas brolis Saulius Arlauskas pristatė siūlomus pakeitimus LS nuostatams.

Pakeisti LS nario mokesčio nuostatai:

 • Siekiant įvesti paprastesnę mokesčio mokėjimo tvarką, paliekamas vienas terminas mokesčio mokėjimui – gruodžio 1 d.  Anksčiau buvo tvarka, kad susimokėjus iki lapričio 1 d. kraštui grįžta 15 % nuo sumokėtos sumos, o sumokėjus iki gruodžio 1 d. – grįžta 5 %. Dabar lieka tik vienas – gruodžio 1 d. terminas ir kraštui bus grąžinama 10 % sumokėtos sumos. (mokant nario mokestį už 2015 metus, grąžinami pinigai už susimokėjusius narius iki 2014 m. gruodžio 1 d., už 2016 metus – iki 2015 m. gruodžio 1 d. t.t.)
 • Mokesčio dydis mokėjimo tvarka nesikeičia.

Panaikinti LS Kraštų seniūnų/Konferencijų pirmininkų rėmimo nuostatai.

Nuostatai panaikinti, nes juose aprašyta krašto seniūnų/konferencijų pirmininkų administracinių išlaidų kompensavimo tvarka yra pasenusi ir neatitinka LS apskaitos. Vyr. skautininkė Ieva Žilinskienė įpareigota parengti naują tvarką, aprašančią, kaip bus kompensuojamos administracinės išlaidos kraštų seniūnams.

Patikslinti vyresniškumo laipsnių nuostatai:

 • Punktas 21.1. buvo dviprasmiškai suprantamas. Punktas „21.1. yra skautininkas ne trumpiau nei 10 metų.“ pakeistas į „21.1. turi skautininko laipsnį ne trumpiau nei 10 metų“. Aiškiau aprašoma, kad norint suteikti žmogui vyresniojo skautininko laipsnį, turi būti praėję nemažiau kaip 10 metų nuo to kai buvo suteiktas skautininko laipsnis.

 

 1. „Lelijos“ ordinų suteikimas LS nariams.

LS veikia garbės ženklų tvarka, pagal kurią specialiais ženklais-ordinais yra apdovanojami žmonės.

Vadovaudamasi skirtingų LS kraštų rekomendacijomis, LS Taryba nutarė suteikti skautiškus „Lelijos“ ordinus šiems skautų vadovams:

Birutei Norkienei – Kauno kraštas

Sauliui Matiekui – Klaipėdos kraštas

Arūnui Kemežiui – Vilniaus kraštas

Gintautui Užkurui – Kauno kraštas

Janinai Žvirblytei – Paslavičienei – Šiaulių kraštas

Eglei Andrejevaitei – Kvedarienei – Vilniaus kraštas

Irmai Gorytei – Šiaulių kraštas

Romualdui Prascevičiui - Šiaulių kraštas

Ugniui Meškui – Utenos kraštas

 

 1. Naujų Pirmijos narių tvirtinimas.

Posėdžio metu vyriausioji skautininkė sesė Ieva pristatė Tarybai naujus Pirmijos narius, kurie nuo šiol eis pareigas LS Pirmijoje.

Mokymų skyriaus vedėja patvirtinta vyr. sk. psktn. Milda Bacevičiūtė;

Programos skyriaus vedėjos pareigas nuo šiol eis vyr. sk. psktn. Simona Kurtinaitytė;

Naujoji Komunikacijos skyriaus vedėja – psktn. Akvilė Milkevičiūtė;

Vyr. skautininko pavaduotoja nacionaliniams renginiams vyr. sktn. gilv. vyr. sk. Benita Mincevičiūtė.

Sveikiname naujas savanores LS Pirmijoje ir linkime kūrybiškumo ir ryžto dideliems ir prasmingiems darbams skautijos labui!

Taip pat, sakome didelį skautišką „AČIŪ“ už savanorišką darbą kadenciją Pirmijoje baigusioms Pirmijos narėms:

Buvusiai komunikacijos skyriaus vedėjai sktn. vyr. sk. Laimai Dagytei;

Buvusiai vyr. skautininko pavaduotojai sktn. vyr.sk. Justinai Baliūnaitei;

Buvusiai Mokymų skyriaus vedėjai vyr. sk. Ievai Vaitkevičiūtei.

 

 1. Naujojo Všį „Vilniaus skautų centras“ direktoriaus paskyrimas.

Lietuvos skautijos įsteigta viešoji įstaiga „Vilniaus skautų centras“ yra skirta vystyti skautišką veiklą, įgyvendinant įvairius skautų projektus ir renginius. Pavyzdžiui, šią vasarą vykusios Jubiliejinės stovyklos „Gėrio pėdomis“ organizavimu ir finansų apskaita rūpinosi būtent VŠĮ „Vilniaus skautų centras“, tuo metu įstaigos vadovo pareigas vykdė brolis Vilius Viktoravičius, kuris buvo ir Jubiliejinės stovyklos viršininkas

Šiemet, siekiant vykdyti tolimesnę VŠĮ „Vilniaus skautų centro“ veiklą, organizuoti vasaros stovyklas „Skautai – neskautams“, rengti įvairius projektus, įstaigos direktoriumi skiriamas sk. v. Paulius Mikelinskas.

 

 1. Aukštesniųjų vyresniškumo laipsnių suteikimas.

Kaip ir kasmet, artėjant LS Suvažiavimui, Taryba skiria aukštesniuosius vyresniškumo laipsnius reikiamą skautišką vadovavimo patirtį sukaupusiems skautų vadovams.

Šio posėdžio metu paskautininko laipsnis suteiktas 9 LS nariams, kurie tą pačią dieną davė skautininko įžodžius.

„Hip valio!“ naujiesiems paskautininkams:

Kornelijui Bertuliui – Šiaulių kr.,

Akvilei Milkevičiūtei – LS Pirmija / Vilniaus kr.,

Aurimui Seiliui – Jūrų skautai / Kauno kr.,

Mildai Bacevičiūtei – LS Pirmija / Tauragės kr.

Simonai Kurtinaitytei – LS Pirmija / Marijampolės kr.,

Mortai Strazdaitei – Vilniaus kr.,

Barborai Drąsutytei – Vilniaus kr.,

Eglei Budrytei – Marijampolės kr.,

Justinai Lukaševičiūtei – LS Pirmija 

 

Aukštesnius skautininko laipsnius gavo dar trys vadovai:

Laima Dagytė – Vilniaus kr.

Vytautas Zulonas – Vilniaus kr.

Mantas Sideravičius – Vilniaus kr.

„Budėkite ir Tarnaukite!“ naujieji sesės ir broliai skautininkai!

 

 1. LS vadovų Suvažiavimo šaukimas.

LS Taryba šaukia eilinį LS Suvažiavimą. Jis vyks Kaune, š.m. kovo 22 d.

Daugiau informacijos ir registracija čia: http://www.skautai.lt/index/article/id/1822

 

 1. Lietuvos skautijos stovyklavietės projektas „Skautų žemė – skautų namai“

Klausimą pristatė posėdžio svečiai sesė Rita Mažeikaitė ir brolis Jonas Dragūnas.

LS jau kelis metus ieškoma galimybių įsigyti nuosavą žemės sklypą ir ten vystyti skautiškos stovyklavietės veiklą. Šioje stovyklavietėje galėtų vykti skautų stovyklos, vadovų sąskrydžiai, įvairūs mokymai, šitaip būtų galima sutaupyti daugybę lėšų kurios kasmet skiriamos įvairių vietų nuomai ar pvz. didelių stovyklų infrastruktūrai ruošti. Be to, skautų vienetams visoje Lietuvoje tampa vis sunkiau rasti tinkamas vietas stovyklavimui. Privati skautiška stovyklavietė Lietuvos viduryje sudarytų sąlygas patogiai rengti ne tik nacionalinius, bet ir vienetų ir kraštų skautiškus renginius.

Suburta LS darbo grupė įvertino, kad Lietuvos skautijai savarankiškai įsigijus žemės sklypą, organizacijai reiktų papildomų žmogiškųjų išteklių jos administravimui, priežiūrai, todėl darbo grupė siūlo LS ieškoti partnerių su kuriais kartu galėtų įsigyti žemės sklypą ir vystyti stovyklavietės veiklą. Tokiu būdu partneriai imtųsi administruoti ir rūpintis stovyklaviete, o skautai galėtų čia organizuoti renginius.

Posėdžio metu LS Taryba pritarė pasiūlymui ieškoti partnerių bendram skautų stovyklavietės projektui. Be to, LS Taryba jau sulaukė kelių potencialių partnerių pasiūlymų tokiai veiklai vystyti. Nutarta tęsti derybas su potencialiais partneriais, ieškant organizacijai naudingiausio sprendimo.

 

 1.  Lietuvos skautijos saugios aplinkos principų sąvadas ir projektas „Safe from Harm“.

Lietuvos skautija drauge su kitomis Europos šalių skautų organizacijomis įgyvendina projektą „Safe from Harm“, kurio tikslas stiprinti fizinį ir emocinį saugumą skautų veikloje. Projekto savanorių grupė pristatė šį rudenį sudarytą dokumentą – „LS saugios aplinkos principų sąvadą“, kurio tikslas – įtvirtinti vieningą saugios aplinkos sampratą skautų tarpe ir teikti rekomendacijas skautų vadovams ir kitiems suaugusiems žmonėms, kaip elgtis organziuojant skautų veiklą, siekiant užtikrinti visų dalyvaujančių fizinį ir psichologinį saugumą. Šis dokumentas buvo parengtas konsultuojantis su skautų vadovais, organizuojant vadovų diskusijas vasarą ir teikiant dokumento juodraštį komentuoti kraštų vadovams. Galutinis, patobulintas, Saugios aplinkos principų sąvadas buvo patvirtintas Tarybos ir nuo šiol šių principų bus privaloma laikytis visiems suaugusiems Lietuvos skautijos nariams, skautų vadovams, savanoriams ir kitiems organizuojantiems skautišką veiklą.

Su šiuo dokumentu galite susipažinti čia: http://www.skautai.lt/document/download/id/8276

Pavasarį bus išleistas specialus metodinis leidinukas vadovams apie saugumą skautų veikloje, taip pat planuojami dveji mokymai saugios aplinkos tema, vėliau numatyta šią temą įtraukti į draugininkų mokymus.

 

11. Naujosios LS strategijos 2015 - 201X kūrimas

Šiais metais bus kuriama nauja LS strategija tolimesniam kelių metų laikotarpiui, kuri nustatys svarbiausias  organizacijos veiklos kryptis keliems metams į priekį, apibrėš ko sieksime kelis artimiausius metus.

Spalio mėnesį vykusio posėdžio metu buvo sudaryta LS Tarybos ir Pirmijos narių darbo grupė, kuri posėdyje pristatė kaip bus kuriama naujoji LS strategija šiais metais. Pirmiausias etapas - veiklos analizė. Siekiant suprasti kur link norime judėti, reikia gerai suprasti, kur dabar esame, kokios organizacijos stiprybės ir silpnosios vietos, kokių galimybių ir grėsmių pastebime aplinkoje, kas svarbu nariams ir visuomenei. Tuo tikslu pavasarį bus renkami duomenys, siekiama išsiaiškinti svarbiausius faktus ir nuomones. Birželio 7-8 d. numatyta surengti strateginio planavimo posėdį, kuriame dalyvautų Tarybos, Pirmijos ir visų LS kraštų atstovai. Šio posėdžio metu bus vertinama paskutiniųjų 5 metų LS veikla ir brėžiami tolimesnės veiklos uždaviniai, prioritetai. Vėliau, vasarą, šie prioritetai bus teikiami apsvarstyti ir įvertinti LS nariams, vienetų vadovams, toliau, rudenį - bus prašoma detaliau juos įvertinti vienetuose. Galiausiai 2015 m. Suvažiavimui  tvirtinti bus pateiktas naujos, daugumai narių priimtinos, stategijos pasiūlymas.

Štai tokios pagrindinės naujienos po paskutinio LS Tarybos posėdžio.

Parengė LS Tarybos narys,

sktn. sk. v. gilv. Tomas Rakovas