Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-10-21

Istorija turi Pamario tuntą

Klaipėdos krašto Pamario tunto istorijos reziumė

Istorija turi Pamario tuntą

Skaitytojai, ar kada esate susimąstę, kuom skautas skiriasi nuo kitų žmonių? Kuom skautai yra įpatingesni? Jei manote, kad atsakymas būtų požiūriu į įvairias situacijas – klystate. Juk kiekvienas žmogus turi kitokį supratimą. Skautas myli gamtą? Taip, be abejo, bet kas gi jos nemyli? Atsakymas: gerasis darbelis. Skautas kiekvieną dieną turi padaryti bent po vieną gerąjį darbelį. Tuom mes, skautai, ir išsiskiriame iš kitų. Bet be gerojo darbelio darymo dar turime žinoti ir savo istoriją. Taigi pradėkime!

Net ir vilkiukas žino kam reikėtų padėkoti už skautų įkurimą pasaulyje ir Lietuvoje, tačiau ką mes žinome apie Klaipėdos krašto Pamario tuntą?

1994m. Žibutė Gadeikytė tampa pirmąja Pamario tunto tuntininke. Tuo metu buvo tik trys draugovės: Loretos Asanavičiūtės (įkurta 1990m.), Kazio Pakšto (įkurta 1993m.) ir, prieš pirmąją nepriklausomos Lietuvos tautinę stovyklą 1993m. „Lituanica“, įkurta Barboros Radvilaitės draugovė. Kitais metais, t.y. 1995m. s. Ž. Gadeikytę pakeitė naujai išrinktas tuntininkas br. Dainius Urbanavičius. Į Pamario tunto gretas įstojo „Gabijos“ bei „Jūratės ir Kąstyčio“ draugovės. 1996m. mirus br. Pijui Ambrozaičiui, tuntas netenka pastovios sueigų vietos, tačiau nuotaikas praskaidrina tunto stovykla „1416“. Per visą šį ir tolimesnį Klaipėdos skautų gyvavimo laiką, Judrėnai buvo pagrindinė stovyklavimo vieta, o 1997m. vykusi stovykla „Lūžis roboto gyvenime“ buvo viena iš geriausių tunto stovyklų! 1998m. tuntininka br. D. Urbanavičių pakeičia br. Saulius Matiekus ir tuntas dalyvauja tautinėje jubiliejinėje stovykloje „Nemunaitis‘98“. Čia užmezgami glaudūs ryšiai su Šilutės kraštu ir tai duoda pradžią Klaipėdos kraštui kaip institucijai.

2000m. naująja tuntininke išrenkama s. Eglė Gabelytė – Šidlauskienė. Tais pačiais metais tunto vadovai organizavo vieną geriausių patyrusių skautų projektų Lietuvos skautijoje – stovyklą „Vyšnių žydėjimas 2000“, o 2001m. tokiu pat pavadinimu surengtas žygis-stovykla. 2002m. tuntininku išrenkamas br. D. Urbanavičius, o br. S. Matiekus – Klaipėdos krašto seniūnu. 2003m. po tautinės stovyklos „Skilties dvasia“, keturi br. sk. v. įkuria Pijaus Ambrozaičio vyresniųjų skautų būrelį.

2004m. tuntininku tapo br. Žilvinas Čėsna, tačiau metai buvo ganėtinai sunkūs, nes iš aktyvios veiklos pasitraukė dauguma skautų vadovų, tunto veikla apmirė, tapo pasyvi, tačiau br. Vilius Viktoravičius ėmėsi iniciatyvos ir stengėsi atgaivinti tuntą, pritraukdamas naujus skautus ir iš naujo sudomindamas senuosius. 2006m. tuntininke tampa s. Edita Prielgauskaitė, formuojasi „Neptūno“, „Jūratės ir Kąastyčio“ bei Kazio Pakšto draugovės. Per kitus dvejus metus tuntas dalyvauja stovykloje „B. P. kelionės“, žygyje pajūriu, miesto eisenoje, o 2008m. tautinėje stovykloje „Legenda tesiasi“. 2009m. „tyliuoju“ balsavimu tuntininke perrenkama s. E. Prielgauskaitė. Tais pačiais metais, prieš pat jubiliejinę tunto stovyklą „15 strazdanų“, trys vyr. skautės atkuria „Jūros“ vyr. skaučių būrelį, kuris buvo susikūręs 2002m.

2012m. tuntininke tapo s. Ieva Žilinskienė, kurią 2013m. pakeitė s. Julija Andrijauskaitė. Tais pačiais 2013m. Pamario tuntas dalyvavo Telšiuose vykusioje jubiliejinėje stovykloje „Gėrio pėdomis“, rudenį uždarė vasaros sezoną, bet ties tuom mūsų istorija nesibaigia. 2014 metais Pamario tuntui sukanka 20 metų, taigi tik gali įsivaizduoti kokių nuotykių, įspūdžių ir netikėtumų bus kupini ateinantys metai!

Būk pasirengęs iššūkiams, o svarbiausia nepamiršk, kad skautavimas – tai gyvenimo būdas!

Sesės, broliai, budėkit!

Kandidatė į vyr. sk. s. Kristina