Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-09-02

LS Tarybos naujienos

Sąskrydžio metu vyko LS Tarybos posėdis. Pasakojame, kas ten kalbėta ir kas nuspręsta.

Mieli sesės ir broliai,

Baigiantis vasarai, kaip ir kasmet, LS vadovai susirinko vadovų saskrydyje. Sąskrydžio metu, rugpjūčio 24 d., vyko LS Tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomi mūsų organizacijai svarbūs klausimai.  Čia norėtume trumpai pristatyti apie ką kalbėjo LS Tarybos nariai posėdžio metu ir kas ten buvo nuspręsta, kad visi geriau suprastume kuo gyvena LS ir ką veikia mūsų Taryba.

 

Posėdžio metu buvo svarstomi šie klausimai:

 1. Vyresniškumo laipsnių teikimai.

Sąskrydis ir suvažiavimas – ypatingos progos, kurių metu patyrusiems skautų vadovams yra suteikiami aukštesnieji vyresniškumo laipsniai.Tai proga pabedrauti su draugovių ir tuntų vadovais apie jų skautišką veiklą ir rūpesčius.

Posėdžio metu paskautininko laipsnis suteiktas:

        broliui Mykolui Gerliakui – Vilniaus kraštas,

sesei Žymantei Kasperavičienei – Vilniaus kraštas,

broliui Vyteniui Natanui – Kauno kraštas,

sesei Kamilei Tirūnaitei – Šiaulių kraštas,

Skautininko laipsnis suteiktas – broliui Sergejui Staponkui – Šiaulių kraštas.

Vyresniojo skautininko laipsnis suteiktas sesei Benitai Mincevičiūtei – Marijampolės kr. ir broliui Vygantui Kiulkiui – Klaipėdos kraštas.

 

 1. Garbės ženklų teikimai.

Lietuvos skautijoje veikia garbės ženklų sistema, skirta padėkoti aktyviems ir labiausiai nusipelniusiems organizacijos nariams savanoriams ir remėjams už jų nuopelnus. Visi skautų vienetai gali rekomenduoti savo narius ir kitus ypač nusipelniusius asmenis LS Tarybai ir vyriausiajam skautininkui garbės ženklams suteikti.

Sąskrydžio metu už nuoširdų darbą skautijos labui šiems žmonėms buvo suteikti LS ordinai „Už nuopelnus“:

Broliui Matui Dominui – Kauno kraštas;

Sesei Simonai Klumbytei – Telšių kraštas;

Sesei Vilmai Skibiniauskaitei – Panevėžio kraštas;

Sesei Jūratei Jonytei – Vilniaus kraštas,

Broliui Dariui Laurinavičiui – Utenos kraštas;

Sesei Jurgitai Skamaročienei – Kauno kraštas;

Sesei Renatai Kochanauskaitei - Kauno kraštas;

Sesei Aušrai Kavaliauskienei – Kauno kraštas;

Broliui Almirui Kavaliauskui – Kauno kraštas,

Sesei Mildai Kasperavičiūtei – Vilniaus kraštas

Sesei Laurai Varžinskienei – Jūrų skautai,

Broliui Visvaldui Varžinskui – Kauno kraštas;

Sesei Laimai Dagytei – LS Pirmija/Vilniaus kr.,

Sesei Rūtai Jurkšaitei – LS Taryba/Marijampolės kr.,

Sesei Birutei Taraskevičiūtei – LS Taryba/Jūrų skautai,

SeseiAistei Auštraitei – Kauno kraštas,

Sesei Laurai Liubinaitei – Kauno kraštas,

Sesei Elvyrai Gedeikienei – Tauragės kraštas.

Sesei Raimondai Gustainienei – Kauno kraštas.

Sesei Rimai Milkintienei – Tauragės kraštas

Broliui Kęstučiui Krukoniui – Jūrų skautai.

Raginame siūlyti seses ir brolius garbės ženklams suteikti. Naujausia garbės ženklų nuostatų redakciją galite rasti čia: http://www.skautai.lt/document/download/id/5241

 

 1. Jubiliejinės stovyklos štabo ataskaita.

Praėjus Jubiliejinei stovyklai „Gėrio pėdomis“, stovyklos štabas paruošė ir LS Tarybai pristatė jubiliejinės stovyklos dalyvių ir finansinę ataskaita. Džaugiamės, kad stovykla buvo gausi dalyvių, kokybiškair įdomi programos atžvilgiu bei finansiškai sėkminga.

LS Taryba dėkoja Jubiliejinės stovyklos štabui ir visiems savanoriams už puikiai suorganizuotą, sėkmingą Jubiliejinę stovyklą! Bendrai sutarta, kad šį stovykla buvo kokybinis ir kiekybinis žingsnis pirmyn visiems Lietuvos skautams.

 

 1. Vasaros stovyklų „Skautai-neskautams“ ataskaita.

Šiais metais LS Pirmija inicijavo stovyklų „Skautai-neskautams“ organizavimą nacionaliniu mąstu. Tokios stovyklos yra puiki proga anksčiau neskautavusiems vaikams susipažinti su skautų veikla, o organizacijai ar vienetams – užsidirbti lėšų skautiškai veiklai. Šią vasarą įvyko 2 stovyklos, kuriose dalyvavo 212 vaikų. Šios stovyklos Lietuvos skautijai uždirbo 10 000 Lt , šios lėšos bus skirtos Kauno skautų namo vamzdynų remonto išlaidoms. Taryba dėkoja stovyklos štabui už puikius rezultatus. Stovyklas „Skautai-neskautams“ numatoma toliau rengti ateityje.

 

 1. Nario mokestis visam gyvenimui

Posėdžio metu svarstyta įvesti galimybę sumokėti didesnį LS narystės mokestį vieną kartą, visam gyvenimui. Tai būtų organizacijos garbės narių mokestis, o orientuotas į skautų draugus, rėmėjus ir suaugusius organizacijos narius, norinčius finansiškai paremti LS. Sumokėjęs tokį mokestį būtų laikomas organizacijos remėju, gautų specialų pažymėjimą, ženklelį. Svarstytas mokesčio dydis – 2000 Lt. Tikimąsi, kad toks mokestis padėtų pritraukti daugiau finansinės paramos iš privačių asmenų. Nutarta įtraukti šį garbės nario mokestį į LS nario mokesčio nuostatus.

 

 1. Preliminari 2013 m. LS finansinė ataskaita.

Lietuvos skautijos pinigais rūpinasi ir už jų teisingą panaudojimą atsako vyriausiasis skautininkas. Posėdžio metu vyr.skautininkė Ieva Žilinskienė pristatė dabartinę LS finansinę būklę, įgyvendinamų ir pabaigtų projektų finansines detales Tarybai susipažinti. Pasibaigus metams, Taryba turės pativirtinti visų metų finansinę ataskaitą. Nutarta, kad Taryba turi parengti formą pagal kurią vyr.skautininkas atsiskaitytų už finansų panaudojimą, nes anksčiau vieningos formos nebuvo, todėl kasmet vyr.skautininkų finansinės ataskaitos būna skirtingos. Be to – valstybinės finansinių ataskaitų formos neatspindi mums įdomių finansinės veiklos detalių, todėl reikia aiškesnės vidinės formos, kad žinotume kaip pinigai “vaikšto”. Nutarta iki metų pabaigos įvesti aiškų standartą už ką ir kaip reikia atsiskaityti vyr.skautininkui. Tuo rūpinsis Tarybos vidaus komitetas.

 

 1. Baltijos regiono šalių skautų susitikimas Lietuvoje.

Šių metų spalio 4-6 d. Kaune įvyks tarptautinis Baltijos jūros regiono šalių skautų susitikimas. Susitikime dalyvaus skautai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Lenkijos, Vokietijos, Danijos ir Rusijos, bus kalbama apie tolimesnį bendradarbiavimą, bendrus renginius, Baltijos jūros ekologija ir kuo skautai gali prisidėti prie darnios regiono plėtros. Sesė Birutė Taraskevičiūtė ir URS vedėja sesė Beatričė Leiputė pristatė organizacines detales. Į susitikimą jau užsiregistravo 13 dalyvių.

 

 1. WOSM Europos regiono konferencija.

Liepos pabaigoje Berlyne įvyko Pasaulio skautų organizacijos (WOSM) Europos regiono konferencija. Konferencija – tai tarsi visos Europos skautų suvažiavimas, svarbiausias regiono valdymo organas, kuriame ir mes, kaip Lietuvos nacionalinė skautų organizacija turime balsą. Konferencijoje LS atstovavo URS vedėja psktn.vyr.sk. Beatričė Leiputė ir Tarybos narys psktn.sk.v.fil.Visvaldas Varžinskas. Jie dalinosi svarbiausiais konferencijos sprendimais ir įspūdžiais.

Konferencijos metu buvo išrinktas naujas Europos regiono skautų komitetas (Taryba), taip pat patvirtinta bendra regiono stategija artimiausiam trijų metų laikotarpiui. Būdami tarptautinės skautų bendruomenės nariais prisidedame prie bendros skautų judėjimo veiklos ir plėtros Europos regione, todėl šie dokumentai ir konferencijos sprendimai mus tiesiogiai liečia.

 

 1. LS narystė Tarptautinėje skautų katalikų konferencijoje (ICCS).

LS daugelį metų yra tarptautinės skautų katalikų konferencijos (ICCS) narė, tačiau pastaruosius penkis metus beveik nedalyvaujame šios organizacijos renginiuose užsienyje ir nežinome, kas svarbaus joje vyksta. Praeitame posėdyje buvo iškeltas klausimas – ar vis dar norime priklausyti šiai tarptautinei organizacijai?  Sesė Rūta Jurkšaitė parengė ir pristatė informaciją apie ICCS tarptautinės veiklos ir katalikų religinės programos galimybes ir organziacijos naujienas. Nutarta  atnaujinti ryšius su konferencija ir sudaryti darbo grupę kartu su dvasios vadų taryba (programos skyriuje), kuri imtųsi koordinuoti tiek santykius su ICCS (derinant su užsienio ryšių skyriumi), tiek suplanuotų ilgalaikius tikslus ir trumpalaikius uždavinius. Kontaktiniu asmeniu ICCS klausimams paskirta sesė psktn. vyr.sk Rūta Jurkšaitė.

 

 1. Lietuviškosios skautybės šimtmečio minėjimas 2018 m.

Lietuvių skautų sąjungos Jubiliejinėje stovykloje "Viltis", vykusioje Ohio, JAV įvyko LSS vadovybės ir Lietuvos skautų atstovų susitikimas dėl 2018 m. lietuviškosios skautybės šimtmečio minėjimo. Susitikime dalyvavo ir LS Tarybos nariai - sesės Jorė Astrauskaitė, Simona Klumbytė ir brolis Tomas Rakovas, taip pat brolis Povilas Kripas iš LS Pirmijos. Susitikimo metu aptarti LSS siūlomi šimtmečio minėjimo planai. Nutarta toliau bendradarbiauti su LSS trijose srityse:

1) Bendra 2018 m. Jubiliejinės stovyklos tematika ir simbolika. Lietuvoje, JAV, Australijoje ir Anglijoje vyksiančios stovyklos turės tą patį pavadinimą, šūkį, dainą ir pan. Organizacijos ruošiasi siųsti delegacija į visas pasaulyje vyksiančias 2018 m. lietuvių skautų tautines stovyklas.

2) Bendrai sudaroma ir leidžiama skautų istorijos knyga skirta lietuviškosios skautybės šimtmečiui.

3) Bendri šimtmečio minėjimai 2018 m. skirti skautams, visuomenei ir partneriams.

LSS Šimtmečio komitetui vadovauja brolis vyr.sktn.fil. Rimantas Griškelis. Kiekvienai veiklai bus formuojamos bendros darbo grupės. Tolimesnis organizavimas vyks per Lietuvos skautiškų organizacijų apskritąjį stalą šį rudenį.

 

 1. Skautų stovyklavietės projektas.

Skautų stovykloms ir renginiams nuolat reikalinga stovyklavimo erdvė. Kasmet įvarių patalpų ir stovyklaviečių nuomai išleidžiama nemažai pinigų. Tikslas įsigyti tinkamą stovyklavimui žemę buvo numatytas kaip strateginis organizacijos uždavinys dar 2010 m. Pastaruosius porą metų buvo ieškoma įvairių galimybių gauti stovyklavietę LS naudojimui ar nuosavybei, aiškinamasi valstybinės žemės padėtis ir privačių sklypų pardavimo situacija. Taip pat, tuo tikslu, pernai buvo vykdyta lėšų žemei įsigyti rinkimo akcija Lietuvių skautų bendruomenėse Amerijoje, kurios metu išeivijos skautų buvo paaukota apie 2000 JAV dolerių. Nutarta, kad realiausias būdas įsteigti skautų stovyklavietę yra savomis lėšomis įsigyti tinkamą žemės sklypą vidurio ar pietų Lietuvoje.

Nutarta surasti konkretų žemės skypą, kuri organizacija galėtų įsigyti. Sudaryta “Skautų žemės” darbo grupė, kuri kitam tarybos posėdžiui paruoš detalią parduodamų žemės sklypų, tinkamų skautų stovyklavimui, vidurio Lietuvoje apžvalgą. Žinant konkrečią žemės kainą ir pardavimo sąlygas bus ieškoma galimybių įsigyti naują žemę skautų stovyklavimui.

 

 1. Nuostatų pakeitimai.  

Karts nuo karto Tarybai reikia peržiūrėti ir atnaujinti įvairius LS veiklą reglamentuojančius nuostatus.  Nuostatų priežiūra ir pakeitimais rūpinasi Tarybos “Vidaus komitetas”. Komiteto pirmininkas sktn.sk.v.gilv. Saulius Arlauskas pristatė siūlymą pakeisti LS struktūrinių nuostatų dalį, kurioje numatoma, kokie skautiški vienetai turi balso teisę LS Suvažiavime. Ankstesne tvarka, balso teisę suvažiavime turėjo draugovių (nuo 14 žm.), aukštesnių vienetų vadovai ir, išimties tvarka,  - vyresniųjų skautų būreliai. Tokia tvarka anksčiau buvo priimta, nes būrelių Lietuvos skautijoje buvo vos keli, jiems priklausė nedaug žmonių ir jie, būdami suaugę žmonės, atliko svarbų vaidmenį savo kraštų ir tuntų gyvenime.  Per pastaruosius kelis metus, užaugus būreliams, plečiantis jų skaičiui ir steigiantis vyr.skautų draugovėms, nebėra reikalo tokią išimtį laikyti. Nutarta šią išimtį pašalinti. Taigi, nuo dabar LS Suvažiavime balso teisę turi visi vienetai, pradedant draugove. Tas pats galioja ir vyresniesiems skautams. Balso teisę suvažiavime gali turėti tik vyr.skautų draugovės, kuriose veikia ne mažiau, kaip 14 skautų. Mažesniems vyr.skautų vienetams, pavieniams būreliams, siūloma jungtis prie kitų savo krašte veikiančių skautų draugovių skilties teisėmis ir drauge jas atstovauti Suvažiavime. Naujausią LS struktūrinių nuostatų redakciją rasite čia: http://www.skautai.lt/document

 

 1. Projekto “Dievui, Tėvynei, artimui“ informacija.

Vyr.skautininkė Ieva Žilinskienė Tarybai pristatė projekto LS įgyvendinamo projekto „DTA“ eigą ir dabartinę situaciją.  Dviejų metų trukmės projektas baigiasi, sėkmingai įgyvendintos visos iki šiol vykdytos veiklos, atsiskaitytą už didžiąją dalį projekto finansavimo, liko surengti paskutinę „Skautų akademiją“ projekto dalyviams šį rudenį. Galutinė projekto ataskaita bus teikiama metų pabaigoje.

Akademija vyks š.m. rugsėjo 27-28 d., Prienų rajone.

 

Kitas Tarybos susitikimas įvyks spalio 25-27 d. Kaune. Tai bus ilgesnis, savaitgalio trukmės išplėstinis Pirmijos ir Tarybos posėdis, kurio metu bus vertinama šių metų veikla ir planuojama organizacjos veikla 2014 m.

Jei turite klausimų ar pasiūlymų Tarybos veiklai – rašykite Tarybos pirmininkui broliui j.sktn. bud. Tomui Brogai el.paštu, adresu taryba@skautai.lt

 

LS Tarybos naujienos

Parengė tarybos narys sktn.sk.v.gilv. Tomas Rakovas.