Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-05-31

Aš dar dainuosiu (Jubiliejinių stovyklų dainos)

Jubiliejinių stovyklų dainų rinkinys

Vakar pasiūliusi kuprinių turinį užpildyti Tautinių stovyklų dainomis, šiandiena Jums noriu pasiūlyti Jubiliejinių stovyklų dainų rinkinį. Tai dainos, kurias dainavo ir dainuoja išeivijos skautai. Gal visų ir neišmoksim, bet 2013 m. užjūrio skautų Jubiliejinės stovyklos dainą "Nauja viltis" pasimokyti verta. Sėkmės lavinant savo balsus:)

1963 m. Jubiliejinės stovyklos daina
Žodžiai – s. Nijolės Užubalienės
Muzika – Juozo Žilevičiaus

Skuba mūsų dienos, skamba mūsų dainos
Margame pasauly po visas šalis.
Mylima Tėvyne, širdies neišmainėm –
Tave mūsų mintys visada lankys.

Liepsnokit karštieji laužai!
Te plazda vienybės ugnis!
Ne žodžiais budėkim – darbais, -
Prieš aušrą tamsiausia naktis...

Su lelijos žiedu, su žaliąja rūta
Perkeliavom daugel vieškelių plačių –
Verti norim ainiai tų didvyrių būti,
Kurie Gėrį nešė ant tvirtų pečių.

Liepsnokit...

Tavo kovų dvasią, Tavo sūnų ryžtą
Širdysna įrašėm su laužų ugnim –
Niekas jų išdildyt niekad tenedrįsta –
Tikim vėl saulėta Tavo ateitim!

Liepsnokit...

1973 m. Jubiliejinė stovykla
Brolijos Jubiliejinės „Vilniaus“ stovyklos daina
Žodžiai ir muzika ps. muz. Alfonso Mikulskio

Ten kur Vilija srauniai vingiuoja
Ir Vilnelė netelpa krantuos,
Panerių kalnai miškais žaliuoja,
Aukso bonos žiba spinduliuos.

Tai šaunioji Lietuvos sostinė,
Mūsų Vilnius – miestų pažiba!
Įkurta karaliaus Gedimino
Ji brangi lietuviui ir šventa.

Čia karaliai mūs Tėvynę gynė,
Tiesė kelią laimei Lietuvos.
Švietė mokslas, kaip skaisti aušrinė
Kūrė meną genijai tautos.

Aušros Vartuose geroji Motinėlė
Guodžia, saugo, laimina visus,
O dvasia karaliaus Gedimino
Šaukia ginti laisvę Lietuvos.

Mes suskridę iš plataus pasaulio
Į stovyklą skautiškos šeimos –
Sesės, broliai kurkim meilės laužą,
Vilniaus garbei širdys teliepsnos!

Tegu šviečia liepsnos per Atlantą,
Tepamato broliai Lietuvoj,
Kad Tėvynės meilė neišsenka.

1983 m. Jubiliejinės stovyklos daina:

1993 m. Jubiliejinės stovyklos daina:

2003 m. Jubiliejinės stovyklos daina:

2013 m. Jubiliejinės stovyklos daina:

Laukite tęsinio...