Kas Naujo?

Skautų naujienos

2013-01-14

Kviečiame susipažinti su skautiškų akademijų programa

Kviečiame susipažinti su vasario 16-17 d. akademijos programa ir lektoriais.

Kviečiame susipažinti su vasario 16-17 d. akademijos programa ir lektoriais.

 

Akademijos dalyviams nepasiklysti ir gauti naujų žinių padės:

Jolita Buzaitytė – Kašalynienė

 

Sesė Jolita yra socialinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedros vedėja, dėstytoja. Grupės santykių Tavistock‘o institute (D. Britanija) asistentė. Skautauja virš 15 m. Yra vadovavusi „Vilniaus skautų centrui“, keletą kadencijų patirtimi dalinosi Lietuvos skautijos Taryboje, buvo Tarybos pirmininke. Baigusi aukščiausius tarptautinius skautiškus Gilvell‘io kursus.

 

 

 

 

Vytautas Rukštelė

 

Brolis Vytautas yra komandos kūrimo bei vystymo specialistas. Pagal specialybę – istorikas, taip pat turi žurnalistikos patirties, kurią įgijo studijuodamas Norvegijoje (Skjeberg’o mokykloje Sportą ir Sporto žurnalistiką). Daugiau nei 8 metai sėkmingo darbo kuriant komandas bei tobulinant komandinius įgūdžius tapo neatsiejama gyvenimo dalimi. Skautauja virš 15 m. Yra vadovavęs didžiausiam Vilniaus skautų vienetui – „Kernavės“ tuntui. Yra skautas vytis.

 

 

 

Dainius Urbanavičius

 

Viešojo administravimo ir vadybos doktorantas, Klaipėdos universiteto dėstytojas. Kokybės vadybos ekspertas ir vadybos seminarų (treiningų) vadovas temomis:

LEAN, Organizacijos veiklos rodiklių nustatymas (BSC), Procesų modeliavimas ir valdymas, Organizacinių problemų sprendimas, Paraiškų ruošimas ir projektų valdymas, Personalo motyvacija, Lyderiavimas. Skautauja virš 15 m. Yra vadovavęs didžiausiam Klaipėdos krašto skautų vienetui – „Pamario“ tuntui. Keletą kadencijų patirtimi dalinosi Lietuvos skautijos Taryboje. Baigęs aukščiausius tarptautinius skautiškus Gilvell‘io kursus. Yra skautas vytis.

 

 

Živilė Kubilienė

 

 

Psichologė. Dviejų vaikų mama. Skautauja virš 15 m. Atvykusi į Vilnių iš Klaipėdos „Pamario“ tunto įkūrė Vilniaus „Skaisčio“ tuntą. Kaip vyriausioji skautininkė vadovavo Lietuvos skautijai. Baigusi aukščiausius tarptautinius skautiškus Gilvell‘io kursus.

 

 

 

 

Gražina Kačergytė

 

 Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritojo stalo
pirmininkė, gydytoja-psichoterapeutė. Skautauja nuo 14 metų.
Pagrindinis šūkis - Kur yra noras, ten yra ir kelias!

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAČIAU APIE PROGRAMĄ

Apie simuliacijos metodą

„Laisvė, fantazija, rizika ir azartas!" - tokiomis emocijomis dalinasi suaugusieji, apibūdindami tai, ką jie labiausiai vertina mokomajame žaidime (simuliacijoje). Pasaulinės tendencijos rodo, kad žaidimų pagrindu sukurto suaugusiųjų mokymo įvairovė didėja - vis daugiau organizacijų šiuo metu taiko žaidimus ugdydamos savo personalą.

Šaltiniai liudija, kad simuliacija kaip imitacinio ugdymo forma buvo naudojama jau senovės Egipto, Šumero ir Graikijos civilizacijose. Negrabiu dantiraščiu išmargintose molinėse lentelėse matoma, kaip žaisdamas valdyti Egiptą dar XIV a. pr. Kr. mokėsi faraonas Amenchotepas II.

Simuliacija kaip ugdymo metodas įsibėgėjo XIX a. pabaigoje, kai Amerikoje susiformavo pragmatizmo mokykla, kertiniu ugdymo dalyku paskelbusi praktinę patirtį. Anot žymaus pragmatiko Williamo Jameso, "kad mūsų mintys apie kokį nors objektą taptų visiškai aiškios, mes turime nustatyti, kokius įmanomus padarinius tas objektas galėtų sukelti - kokių pojūčių galime iš jo tikėtis ir kokiomis savo pačių reakcijomis turime pasirengti”.

Skautų mokymams būtų pritaikyta "Simuliacija ir mokymo ateitis" (angl. "Simulations and the Future of Learning") ir "Mokymas darant: esminis simuliacijų vadovas" (angl. "Learning by Doing: The Essential Guide to Simulations") principai.

Simuliacijos metu, dalyviai praktiškai išbandytų ir pajustų, kaip kuriasi naujas skautiškas vienetas, vedamos sueigos (skilties ir draugovės), kaip mokomasi iš patirties, naudojant aptarimus. Taip pat – su kokiomis situacijomis išorėje (vietos valdžia, spauda) susiduria vadovai, kokiį įvaizdį kuria skautai visuomenėje.

Bus labai smagu!

Kokybės užtikrinimas - Kas yra kokybė savanoriškoje organizacijoje ? Kas yra “klientas” skautijos požiūriu ?

8 KV principai: 1) Klientas dėmesio centre. 2) Lyderiavimas, 3) Narių įtraukimas.

8 KV principai: 4) Procesinis požiūris (įvadas į skautijos struktūrą)

Ketvirtas principas – svarbiausias vidinės “virtuvės” – organizacijos procesų valdyme. Jeigu procesus įsivaizduotume kaip kraują, kuris teka per organizaciją, tai galima sakyti, kad nuo kraujo apytakos priklauso kaip greitai medžiagos keliauja organizmu ir kiek organizmo yra maitinama medžiagomis, o kiek tiesiog vegetuoja.

8 KV principai: 4) Procesinis požiūris (makro procesų valdymas), 5) Sisteminis požiūris į vadybą,
8) Abipusiai naudingi santykiai su “tiekėjais”

8 KV principai: 4) Procesinis požiūris (mikro procesų valdymas), 6) Nuolatinis tobulinimas, 7) Faktais grįstų sprendimų priėmimas

 

Dvasinė programa – dvasinė programa ir svarbiausi jos elementai. Dvasinės programos ugdymas – kada ir kaip ?

Kūrybinis mąstymas ugdymo procese - joje dalyviai susipažins su kūrybinio mąstymo samprata, kūrybiškumą skatinančiais metodais bei būdais, kaip jie įtakoje mūsų mąstymą ir gyvenseną.

Renginių organizavimo įgūdžiai - renginių organizavimas – nuo ko jis prasideda ? Dažniausiai mes turime idėją ir puolame ją planuoti įgyvendinti. Tačiau retai pagalvojame, ar ta idėja pasitarnauja vienetui, ar ji naudinga, ir kaip pasitarnauja (pvz. vieneto „auginimui“). Šioje teorinėje dalyje kalbama apie didesnius renginius – tai stovyklas, sueigas, teminius savaitgalius. Pristatoma idėja, kad didesnio renginio planavimas prasideda nuo ugdomųjų tikslų nustatymo. Ir tik po to seka planavimas (vadybiniai, techniniai, teisiniai aspektai).

Darbas komandoje - joje dalyviai susipažins su darbo komandose ir grupėse ypatumais, efektyvios komandos požymiais, komandos formavimosi ir raidos etapais, komandos narių ir vadovų elgesiu skirtingų etapų metu.

 

Vieneto biudžeto sudarymas/ ūkis - joje dalyviai susipažins su inventorizacijos pagrindiniais bruožais, sužinos kaip vykdyti efektyvią apskaitą, koks turėtų būti darbų ir atsakomybių pasiskirstymas, taip pat sužinos kur ir kokiais tikslais gali būti paskirstytos vieneto turimos lėšos.

 

Skautų veiklos pristatymas visuomenei –pagrindiniai savęs ir skautiškos veiklos pristatymo visuomenėje principai. „Geras ir blogas“ prisistatymas. Pagrindiniai komunikavimo kanalai. 

Lėšų lokaliam vienetui paieškos galimybės - galimi finansavimo šaltiniai,  vieneto finansavimo būdai ir jų paieška,  ryšių su visuomene ir privačių verslu potencialas,  poreikio apskaičiavimas,  ataskaita finansuotojui.

Lyderystė - joje dalyviai susipažins su pagrindiniais vadovavimo stiliais, lyderio bruožais, lyderio misija organizacijoje. Ar lyderystė yra įgimtas ar įgyjamas bruožas? Kodėl žmonės tiki lyderiais ? Kaip deleguojama valdžia lyderiui ? Lyderio ir komandos santykis. Asmenybės tobulinimas – lyderio bruožas. Lyderių savybės per paskutinius 100 metų. Asmenybės valdymas pagal sugebėjimą gyventi harmonijoje su savo vertybėmis – šiandieninės aplinkos iššūkis.

Sprendimų priėmimas – Bus pristatomi pagrindiniai sprendimų priėmimo mechanizmai skautuose, valstybėje. Bus galima pamatyti, kaip skiriasi interesai ir kaip jie turi įtakos mūsų elgesiui, ir dar dėl sprendimų priėmimo būdų, pvz., kelios simuliuojančios grupės, kokiais, gal skirtingais būdais naudojosi bendram sutarimui ar situacijos sprendimui pasiekti.

Plačiau apie akademiją ir registraciją rasite paspaudę nuorodą: http://www.skautai.lt/index/article/id/1344

Projekto "Dievui. Tėvynei. Artimui" komanda

Skautiška akademija įgyvendinama pagal projektą "Dievui. Tėvynei. Artimui", finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-015