Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-07-17

Tuntas: su kuo ir kaip jis valgomas

Tunto struktūra

Pradėjęs dirbti „Skaistakalnio“ tuntininko pavaduotoju, taip pat besiruošdamas seminarui apie struktūrą ir atskaitomybes pasigedau vieno paprasto dalyko – normalaus Lietuvos skautijos struktūros ir atskaitomybių išaiškinimo. Perskaitęs dalį turimos medžiagos, priėjau išvados, visko vienoje vietoje nėra. Yra schemų, yra nuostatų, yra literatūros, bet visko vienoje vietoje taip ir neradau. Taigi pabandysiu aprašyti, mano galva, patį mistiškiausią vienetą – tuntą.

Kas yra tuntas?

Struktūriškai, Lietuvos skautijoje, tai yra pats didžiausias vienetas. Tiek kraštas, tiek konferencija nėra vienetai, nes tai arba administraciniai, arba specifinę veiklos programą vykdantys padaliniai. 

  1 pav. Lietuvos skautijos struktūra.

LS struktūriniuose nuostatuose Tuntai apibrėžiami kaip LS struktūriniai padaliniai, susidedantys iš ne mažiau kaip 3 draugovių. Tunto pavadinimas, kurį parenka tunto vadija, turi atspindėti vietovardį. Atitinkama vieta turi būti tunto veikimo teritorijoje ar netoli jos.

Tuntus steigia krašto vadija, jei prašymą jungtis į tuntą pateikia ne mažiau kaip 3 krašte veikiančios draugovės, tvirtina Pirmija.

Kas yra tunto vadovybė?

Tuntui vadovauja, jo veiklą koordinuoja tunto vadovų slaptu balsavimu renkamas (1) tuntininkas, turintis ne žemesnį kaip paskautininko laipsnį. Išrinktasis tuntininkas pasirenka (2) pavaduotoją, kurio kandidatūrai turi pritarti (3) tunto vadija. Tuntininko bei jo pavaduotojo kadencija yra du metai, kadencijai pasibaigus, tuntininko rinkimai vykdomi praėjus mėnesiui po eilinio Suvažiavimo. Tuntininko ir pavaduotojo kandidatūrą tvirtina (4) krašto vadija, kuriai turi būti pateikiamas tunto vadijos posėdžio protokolo išrašas, patvirtinantis šių asmenų išrinkimą, gyvenimo aprašymas (CV). Krašto vadijai motyvuotai nepatvirtinus kandidato, turi būti surengti pakartotiniai atitinkamo vadovo rinkimai. Krašto vadijos sprendimas gali būti apskųstas Etikos komisijai, kuri privalo priimti sprendimą Etikos komisijos nuostatų nustatyta tvarka.

2 pav. Tunto vadovybės rinkimo schema.

Krašto vadiją sudaro krašto seniūnas, jo pavaduotojas, krašto dvasios vadovas ir tame krašte esančių padalinių vadovai.

Tunto vadiją sudaro tuntininkas, jo pavaduotojas, tunto dvasios vadovas, draugininkai bei jų pavaduotojai, vyr. skautų būrelių (jei nėra atskiros jų draugovės) pirmininkai.

  3 pav. Lietuvos skautijos tunto struktūra.

Tunto vadija:

 • renka tuntininką ir pavaduotoją;
 • steigia ir naikina draugoves;
 • nustato tunto štabo sudėtį bei kompetenciją, tvirtina jo narius;
 • sudaro (jei nėra štabo) bei tvirtina tunto metų veiklos planą, metams pasibaigus – veiklos ataskaitą, kurią pateikia vadijai tvirtinti tuntininkas;
 • rūpinasi tinkamu, tolygiu jaunimo programos įgyvendinimu tuntui priklausančiose draugovėse;
 • teikia prašymą Tarybai dėl filialo statuso suteikimo tuntui;
 • sprendžia kitus tunto reikalus.

Tuntininko ar pavaduotojo įgaliojimai nutrūksta šiems atsisakius pareigų, Tarybos sprendimu (Etikos komisijai pasiūlius) arba krašto seniūno įsakymu (esant atitinkamam tunto vadijos sprendimui). Tuntininkui ar pavaduotojui sustabdžius įgaliojimus, į jų vietą tunto vadija per mėnesį likusiam kadencijos laikui išrenka kitą vadovą.

Prireikus tunto vadijos sprendimu gali būti sudaromas vykdomasis tunto organas – štabas, kurio sudėtį bei kompetenciją tvirtina vadija.

Visi tunto vadijos posėdžiai turi būti protokoluojami, taip pat Tuntininkas, gavęs raštu bent 3 tunto vadijos narių prašymą, privalo per mėnesį sušaukti tunto vadijos posėdį.

Tuntininkas (tntk.) – 2 metų kadencijai, tunto vadijos išrinktas ir krašto vadijos patvirtintas, ne žemesnį kaip paskautinko laipsnį turintis vadovas. Tuntininko pareigas užimantis vadovas nešioja švilpuką su vario spalvos virvute.

Tuntininko pavaduotojas (tntk. pav.) – 2 metų kadencijai, tuntininko pasirinktas ir krašto vadijos patvirtintas, vadovas.

Tuntininkas ir pavaduotojas turėtų:

 • bent kartą per metus dalyvauti LS organizuojamuose ar LS rekomenduojamuose vadovų mokymuose;
 • rūpintis tunto gerove bei augimu;
 • užtikrinti LS nuostatų bei kitų valdymo organų sprendimų įgyvendinimą tunte;
 • užtikrinti tinkamą jaunimo programos įgyvendinimą tuntui priklausančiose draugovėse;
 • užtikrinti greitą bei kokybišką informacijos sklaidą tunte;
 • atstovauti tuntą kituose LS organuose ir visuomenėje;
 • rinkti iš draugovių Tarybos nustatytą LS nario mokestį bei nustatyta tvarka pristatyti organizacijos Finansų skyriaus vedėjui;
 • kartą per metus nustatytu laiku pateikti tunto skautų sąrašus krašto seniūnui;
 • atsakyti už tunto metų veiklos plano bei biudžeto sudarymą ir įgyvendinimą, o metams pasibaigus teikti ataskaitą tunto vadijai, o LS valdymo organui ar Kontrolės komisijai pareikalavus, ir atitinkamam organui;
 • draugininkų teikimu suteikti žemesniuosius vyresniškumo laipsnius;
 • pristatyti savo tunto, vadijos narių kandidatūras LS Tarybai, LS garbės ženklų apdovanojimui;
 • atsakyti už tvarkingą tunto dokumentaciją;
 • rūpintis tuntui priklausančio turto priežiūra bei tinkamu naudojimu;
 • Tarybai suteikus tuntui filialo teises, vykdyti visas su tuo susijusias pareigas;
 • užsiimti suaugusiųjų išteklių vadyba tunte.

Kokia yra tunto atributika?

Tuntai gali turėti tam tikrą atributiką, t.y. tuntų emblemas ir vėliavas.

TUNTO VĖLIAVA

Lietuvos skautijos vėliavų, gairių ir gairelių nuostatuose nustatyta tuntų vėliavų dydis 90 x 150 cm. Vėliavos baltos dalies plotis 70 cm, žalios - 20 cm. Ant baltos dalies 50 cm skersmens organizacijos ženklas, po juo užrašomas vieneto pavadinimas (pvz.: Pamario tuntas). Viršutiniame kampe, prie koto, tautinė trispalvė (20x40 cm). Tuntų vėliavos gali turėti kutus, vėliavų kotai 2,2  -   2,5 m aukščio. Jie turėtų būti lengvi, sudedami iš dviejų dalių.

4 pav. Lietuvos skautijos „Skaisčio“ tunto vadovai su tunto vėliava.

TUNTO EMBLEMA (ANTSIUVAS)

5 pav. Lietuvos skautijos tuntų emblemos.

Pagal Lietuvos skautijos uniformos nuostatus vieneto emblema turėtų būti siuvama ant kairės rankovės, žemiau krašto pavadinimo.

6 pav. Lietuvos skautijos skautų uniformos.

Tikiuosi ši trumpa apžvalga padės prasklaidyti bent kelis debesėlius virš mano ir Jūsų galvų.

 

Gilv. psktn. sk. v. Saulė