Kas Naujo?

Skautų naujienos

2012-04-11

Apie Asociacijas

Nevyriausybinės organizacijos veikla yra nustatoma Asociacijų įstatymu- paskaityk apie jį.

Nevyriausybinės organizacijos veikla yra nustatoma Asociacijų įstatymu, priimtu 2004m. Šis įstatymas reglamentuoja organizacijų steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymo, pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo) ypatumus. Pagal šį įstatymą  „Asociacija savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.“. Kalbant paprastais žodžiais, asociacija- tai bent 3 žmonių sukurta bendrija, vienijanti šios narius ir gyvuojanti pagal savo įstatus. Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti.

Asociacija turi savo įstatus taip pat joje turi būti visuotinis narių susirinkimas ar kitas organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.), turintis visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių.

Minėto įstatymo 13 straipsnyje yra kalbama apie Asociacijos nario teises:

1) dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

2) naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3) susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

4) bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

5) kitas teisės aktuose ir asociacijos įstatuose nustatytas teises.

5. Asociacijos buveinėje, taip pat asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.

6. Asociacijos narys privalo laikytis asociacijos įstatų.

Taigi, kas gali atsakyti, koks yra oficialus Lietuvos skautijos pavadinimas?