Apie Lietuvos skautiją

 

Kas mes esame?

Lietuvos skautija yra Lietuvos visuomeninė, laisvanoriška, nepolitinė organizacija, veikianti pagal įstatuose suformuluotus tikslus, principus ir metodą. Ji atvira Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, religijos, lyties ar visuomeninės padėties.

Lietuvos skautijos tikslas - ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių ir jų vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, pilno fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos.

Lietuvos skautija yra Pasaulio skautų judėjimo organizacijos (World Organization of the Scout Movement) nacionalinė narė. Pasaulio skautų judėjimo organizacija yra tarptautinė, nepolitinė ir susideda iš pripažintų nacionalinių skautų organizacijų. Pasaulyje yra daugiau nei 28 milijonai skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusių, 216 šalių ir vietovių. Tai didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje

Lietuvos skautija yra didžiausia skautus vienijanti organizacija Lietuvoje. Ji vienija per 2500 skautų visuose Lietuvos regionuose.


Ką mes veikiame?

Lietuvos skautijos veikla - progresyvios saviauklos sistema, veikianti per įžodį ir priesakus, mokymąsi per veiklą, patyrimo laipsnius, specialybių programas ir mažų grupių narystę. Čia, padedant suaugusiems, skatinami progresyvūs atradimai ir atsakomybė, mokoma vadovauti sau ir kitiems. Tokiu būdu ugdomas charakteris ir kompetencija, skatinama įgyti pasitikėjimo savimi ir kitų pasitikėjimą, sugebėti bendradarbiauti.

Nariai dalyvauja vienetų sueigose, šventėse, iškylose, žygiuose, stovyklose, seminaruose, mokymuose, vietinės bendruomenės, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

Skautų vienetuose vykdomos įvairių veiklos sričių programos, įskaitant žaidimus, naudingus įgūdžius ir tarnavimą bendruomenei. Programos dažnai vykdomos gamtoje ir atitinka dalyvių interesus.

Lietuvos skautijos programa - kruopščiai paruošta, pritaikyta įvairaus amžiaus grupėms bei išbandyta laiko ir skautų visame pasaulyje. Veikloje taikomi įvairūs metodai: pasižadėjimas ir priesakai, mokymasis veikiant, savęs išbandymas, mažų grupių (skilčių) sistema, mokymasis sekant pavyzdžiu.

 

Koks mūsų amžius?

Pagal amžių skautai skirstomi į:

Jaunesniuosius skautus ir jaunesniąsias skautes (6-10 metų)

Jie susibūrę į gaujas, dėvi oranžinės spalvos kaklaraiščius.

Skautus ir skautes (10-14 metų)

Jie veikia skiltyse, dėvi geltonos spalvos kaklaraiščius.

Patyrusius skautus ir patyrusias skautes (14-18 metų)

Jie dėvi vyšninės spalvos kaklaraiščius.

Vyresniuosius skautus ir vyresniąsias skautes (18-25 metai)

Jie susibūrę į būrelius. Vyresniosios skautės dėvi rugiagėlių spalvos kaklaraiščius, vyresnieji skautai, vadinami skautais vyčiais – violetinės spalvos kaklaraiščius.

Skautininkus (nuo 18 metų)

Vadovauja skautų vienetams, dirba struktūriniuose padaliniuose. Skautininkai dėvi žalios spalvos kaklaraiščius ir yra skirstomi į paskautininkus, skautininkus ir vyresniuosius skautininkus. Baigę Gilwell‘io (Medinių kauliukų) kursus ant kaklaraiščio nešioja medinius kauliukus.

Suaugusius skautybėje (nuo 18 metų)

Jie į skautiją atėjo būdami suaugę ir skautauja bei talkininkauja skautų vienetuose. Dėvi pilkos spalvos kaklaraiščius.


Kokie mes?

Lietuvos skautijoje vienetai veikia pasiskirstę ne tik geografiškai (kraštais), bet ir pagal skautavimo rūšis. Organizacijoje juos vienija – konferencijos. Šiuo metu Lietuvos skautijoje veikia:

Jūrų skautai (jūrų skautų konferencija)

Lietuvos skautijos jūrų skautai vykdo savo veiklą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje ir Ukmergėje. Jūrų skautai siekia ugdyti jaunus žmones naudojant programą vandenyje ir ant jo: irklavimą, buriavimą, skęstančiojo gelbėjimą. 
 

Jūrų skautai turi savo uniformą, tradicijas ir renginius. 


Lietuvos skautijos vizija

Lietuvos skautija – stipri, auganti, dinamiška bendruomenė, jungianti įvairiusdarniai veikiančius struktūrinius vienetus, patraukli savanoriškai veiklai, ugdanti skautiškas vertybes nariuose ir skleidžianti jas visuomenėje.


Lietuvos skautijos misija

Prisidėti prie jaunų žmonių ugdymo ir ugdymosiremiantis skautiškų vertybių sistema, siekiant sukurti geresnį pasaulį, kur žmonėsyra realizavęsi ir atlieka konstruktyvų vaidmenį visuomenėje.

 

Lietuvos skautijos strategija 2015-2018 m.

Lietuvos skautijos metų veiklos planai