Gavėnia yra grįžimo į tiesą, grįžimo į tikrovę laikotarpis

Arūnas Jankauskis | 2017-03-27

Gavėnia yra grįžimo į tiesą, grį­žimo į tikrovę laikotarpis. Kai krikščionis, Bažnyčios raginamas, maldos, atgailos ir pasninko pagal­ba vidiniai ir viršiniai išsilaisvin­damas, pažvelgia į save Dievo aki­vaizdoje, jis atpažįsta, atranda pats save tokį, koks iš tikrųjų yra.

„Dievas yra visuomet gailestingas: Jis visuomet išvaduoja. Jis tikrai savo tautą išgelbės iš visų nedorybių“ (Ps 129,8). Taigi gavėnia yra giliausios tie­sos naujo atradimo laikotarpis, tas atradimas mūsų gyvenimui duoda naują kryptį, grąžina viltį ir, atsta­tydamas tvarką, visuotinę harmoni­ją mūsų gyvenime, suteikia ramy­bę ir įžiebia optimizmą mūsų dva­sioje.

Gavėnia yra laikotarpis, kuris mus kviečia peržiūrėti savo santykius su Dievu, "mūsų tėvu", ir atstatyti tvarką, kuri turėtų nuolat gaivinti mūsų santykius su kitais žmonė­mis, mūsų broliais ir seserimis. Ga­vėnia yra laikotarpis, kuris mums uždeda atsakomybę už vieni kitus. Gavėnia yra laikotarpis, kuris mus išlaisvina iš egoizmo, iš dvasinio lėkštumo, apkiautimo, puikybės. Gavėnia yra laikotarpis, kuris mus apšviečia, kuris mums leidžia ge­riau suprasti, kad ir mes, kaip Kris­tus, turime vieni kitiems tarnauti.

"Aš jums duodu naują įsakymą, — sako Kristus, — kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylė­jau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą" (Jn 13,34).

Gavėnia yra tiesos atradimo laiko­tarpis. Gavėnia, tarytum gailestin­gas samarietis, kviečia mus stab­telėti gatvėje, atpažinti savo brolį ir nepagailėti jam valandėlės laiko, suteikti jam savo patarnavimą, pasi­dalinti su juo tuo, ką turime. Tas gailestingasis samarietis yra Bažny­čia. Gailestingasis samarietis esame kiekvienas ir kiekviena iš mūsų! Esame iš pašaukimo! Esame iš pa- reigos! Gailestingasis samarietis gy­vena žmonių, savo brolių meile. Juk — kaip sako šv. Paulius — "Kristaus vietoje mes einame pa­siuntinių pareigas" (2 Kor 5,20). Tai didžiausioji mūsų atsakomybė! Mes esame Kristaus vietoje siun­čiami pas kitus, pas mūsų brolius. Būkime verti to pasitikėjimo!

Taip, gavėnia yra į gyvenimo tiesą atsigręžimo laikotarpis! Visu paprastumu ir nuoširdumu pažvel­kime j savo sąžinę. Mūsų broliai yra visur, kur yra vargšų, ligonių, visuomenės atstumtųjų, senelių. Ar nuoširdžiai juos mylime? Ar išdrįs­tame tiesiai pažvelgti jam į akis?

Gavėnios proga jūsų vyskupijose ir jūsų bažnyčiose bus nuolat kvie­čiama suprasti šią tiesą, šią gyve­nimo tikrovę. Kviečiama į ją atsiliepti konkrečiais žmonių mei­lės darbais.

Tad atverkite savo protus ir apsi­žvalgykite aplinkui. Atverkite šir­dis, ištieskite pagalbos ranką. Jūs žinote, kad nesuskaičiuojamai dau­gybei žmonių pasaulyje yra reikalin­ga pagalba.

Br. kun. Saulius Paulius Bytautas OFM

 
Arūnas Jankauskis | 2017-03-27