Šv. Kazimieras – Lietuvos skautų globėjas.

Arūnas Jankauskis | 2017-03-02

Šv. Kazimieras (1458.10.03 – 1484.03.04 m.) gyveno tais laikais, kai Lietuvą valdė kunigaikščiai. Jo tėvas buvo Lietuvos Didysis Kunigaikštis ir Lenkijos karalius iš garsios Gedimino giminės. Kazimieras augo įspūdinguose karaliaus rūmuose, kur tiek daug pavojų išaugti išlepusiam ir nepaklusniam.

 

Nuo mažens Kazimieras stengėsi būti geras, o užaugęs itin mylėjo vargšus ir neturtingus žmones. Jam nepaprastai brangus buvo Jėzus,  esantis Švč. altoriaus Sakramente, labai mylėjo ir Švč. Dievo Motiną Mariją.

 

Karalaitis Kazimieras sirgo džiova, anuometinė medicina siūlė nuodėmingą gydimosi būdą, bet karalaičio atsakymas buvo, kad geriau jau mirs, bet nenusidės. Nežinia ar toks gydimosi metodas būtų padėjęs, bet šventuoju vargu ar būtų tapęs. 1948 m. birželio 11 d. popiežius Pijus XII šventąjį paskelbė „visos lietuvių jaunuomenės ypatingu, danguje esančiu, Globėju pas Dievą“.

 

Šv. Kazimieras mirė labai jaunas – vos 24 metų, palaikai buvo palaidoti jo senelio Jogailos pastatytoje Vilniaus katedroje. Praėjus maždaug dešimčiai metų po jo mirties, į Romą jau buvo siunčiami laiškai, liudijantys stebuklus, kurie vyksta užtariant šventajam karalaičiui. Popiežius 1501 m. išleido bulę, joje skelbiami atlaidai tiems, kurie melsis prie Kazimiero karsto. XVI a. pradžioje į Romą siunčiamuose laiškuose aprašomos Kazimiero dorybės, kilnus gyvenimas, minimas žmonių pamaldumas, vardijamos prie jo karsto patirtos malonės ir prašoma jį paskelbti šventuoju.

 

Svarbesni stebūklai

Štai 1518 m. Lietuvos kariuomenė žygio į Polocką metu patyrė nepaprastą karalaičio Kazimiero pagalbą: pasirodęs debesų properšos aureolėje, jis spinduliu nurodė brastą per Dauguvos upę. Tada  mūsų kariai pranokstančiam skaičiumi priešui smogė netikėtą ir triuškinamą smūgį, atnešusį šaunią pergalę. Tas įvykis pavaizduotas šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios Vilniuje Riterių koplyčios horeljefe. Ten taip pat pavaizduota ir laimingai pasibaigusi dvikova, kai į garbės kautynes prieš galingesnį varžovą turėjo stoti sužeistas riteris. Malda į šventąjį karalaitį padėjo laimėti silpnesniajam.   

       

Popiežius Leonas X paskelbė Kazimierą šventuoju. Popiežius Klemensas VIII įsakė pagaminti bažnytinę vėliavą su karalaičio atvaizdu – tokios vėliavos paprastai paruošiamos šventųjų skelbimo iškilmėms Romoje – ir liepė nusiųsti į Vilnių. Vėliava Vilnių pasiekė 1604 m. gegužės 10-12, buvo surengtos didžiulės iškilmės: sutikta popiežiaus atsiųstoji vėliava ir perkeltos į altorių šv. Kazimiero relikvijos. Prieš tai buvo atidarytas šventojo karstas. Nors šventasis buvo palaidotas Vilniaus katedros šoninėje drėgnoje koplyčioje, kūnas puikiai išsilaikęs.

 

Šventasis Kazimieras yra vienintelis Lietuvos šventasis.

2018 metais sukaks 560 metų nuo šventojo Kazimiero gimimo ir gali pasirodyti, kad tai labai seni laikai, dabar viskas kitaip...... materialiniu požiūriu TAIP. O pamąstykim, kada žmonės buvo labiau ŽMONĖS? Ar yra didelis skirtumas?

ŠVENTASIS KAZIMIERAI, UŽTARK PAS DIEVĄ LIETUVOS SKAUTIJĄ.

Skt. s. s. br. kun. Antanas Mačius

sktn. s.s. kun.
Antanas Mačius
sktn. s.s. kun.
Antanas Mačius
Arūnas Jankauskis | 2017-03-02